Connect with us
Promo

Prvi regionalni forum o održivoj izgradnji u Dragovu

Krov Reynaersovog skladišta u Duffel-u, Belgija

Kada je u pitanju strategija vezana za doprinos održivijim zgradama, kompanija Reynaers želi da sva svoja znanja podeli sa svojim poslovnim partnerima. Ove godine smo održali prvi regionalni forum o održivoj izgradnji u Dragovu, selu u centralnoj Šumadiji. Forum je okupio eminentne arhitekte iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije.

Organizovan je tako da su naše kolege aktivno učestvovale u debati koristeći aplikaciju Mentimeter koja je zbrajala glasove i odgovore na postavljena pitanja. Sva pitanja su bila vezana za održivost, njenu implementaciju i primenu u projektima i realnom životu.

Dragovo, Šumadija (pogled na Gledićke planine)

Dragovo, Šumadija (pogled na Gledićke planine)

Imali smo 3 mešovita tima. Prvi je bio TOGETHER, drugi FOR i treći BETTER, što je ujedno i slogan naše kompanije. Po očekivanju, kolege iz Hrvatske su bile najbolje informisane o održivoj izgradnji, imajući u vidu primenu EU regulative u njihovoj zemlji. Zanimljivo mišljenje učesnika foruma je da u implementaciji principa održivosti skoro podjednako treba da učestvuju: projektant, investitor i regulatorna tela. Po učesnicima skupa, najveću prepreku primeni principa održivosti u gradnji čini neobrazovanost, neinformisanost i nerazumevanje.

Šta podrazumevate pod pojmom održivosti

Anketa

Preko 80% naših kolega smatra da je u procesu projektovanja ključna saradnja sa drugim strukama kao što su građevinska, mašinska i elektro. Takođe, mišljenja su da ukoliko u početnoj fazi projekta nisu primenjeni principi održivosti, samo ih je delimično moguće primeniti naknadno. 60% anketiranih kolega smatra da je trenutno u održivosti glavna tema povećanje energetske efikasnosti zgrada.

Većina učesnika foruma prati trendove vezane za održivost u građevinarstvu, a najviše informacija dobijaju preko elektronskih medija i na konferencijama. Kada je u pitanju edukacija stručne javnosti u vezi sa održivom gradnjom, mišljenja su da je potrebno uključiti ovu temu u sve nivoe formalne edukacije.

Saradnja sa regulatornim telima koja dodeljuju sertifikate u kontekstu održivosti kao što su BREEAM, DGNB i LEED nije zastupljena kod većine naših ispitanika, mada je većina za proširenje domaćih standarda iz oblasti održive gradnje. U razvijanju standarda iz oblasti održive gradnje trebalo bi da učestvuju svi činioci: projektanti, država kao regulatorno telo, naučna zajednica, korisnici i na poslednjem mestu, naše kolege kažu – investitori. I ako bi po mišljenju naših arhitekata, investitori trebalo najmanje da se pitaju o standardima, skoro svi su mišljenja da bi ekonomska stimulacija u vidu povoljnijih kredita, smanjenja poreza i druge finansijske podrške, drastično doprinele većoj primeni principa održivosti u izgradnji.

Najveća prepreka primene održivosti

Anketa

Da je poboljšanje toplotnih svojstava bravarije, kao pojedinačne mere za poboljšanje energetske efikasnosti objekata, presudno, smatra najveći broj učesnika foruma. Konstatuju da se u praksi retko susreću sa situacijom da se nakon intervencije na objektima u funkciji energetske obnove vrši kontrolno merenje i proveravaju postignuti rezultati.

Opšti zaključak je da većina učesnika foruma smatra da rad na ovakvim radionicama doprinosi povećanju znanja, kroz razmenu informacija sa kolegama o primeni principa održivosti, kao i kroz upoznavanje sa standardima koje koriste uspešne kompanije poput Reynaersa.

Uvođenje ekonomskih stimulacija za investitore

Anketa

Selo Dragovo i Levač su svakako bili inspirativno okruženje za ovaj forum, s obzirom na očuvane prirodne lepote. Radićemo na tome da ovakvi forumi postanu tradicija. Verujemo da ćemo i iduće godine ugostiti stare i dovesti i nove kolege da razmenjujemo nova znanja i iskustva o održivosti u građevinarstvu, uz druženje u predivnom šumadijskom krajoliku.

Aktivnosti vezane za izgrađene kapacitete, tokom njihovog životnog veka, pored toga što utiču na kvalitet života ljudi i ekonomiju, su istovremeno i najodgovornije za ugrožavanje životne sredine. Zgrade troše više od 35% globalne energije i preko 55% ukupne potrošnje električne energije. Građevinski materijali po težini čine 47% ukupne potrošnje svih materijala u EU. S obzirom na navedeno, kompanija Reynaers Aluminium teži da odgovori na izazove održive gradnje, koji se tiču socijalnih i ekonomskih dobrobiti za korisnike, ostvarenih uz istovremenu zaštitu i unapređenje životne sredine tokom životnog ciklusa zgrada.

Da li ste za proširenje iz oblasti održive gradnje

Anketa

Strategije kompanije Reynaers Aluminium u okviru održivosti usmerene su na četiri oblasti razvoja:

• Doprinos održivijim zgradama
• Razvoj cirkularnih proizvoda
• Smanjenje ekološkog otiska operativnih procesa
• Briga o zaposlenima u kompaniji

Doprinos održivijim zgradama u koje se ugrađuju Reynaers proizvodi

Proširenjem sertifikata o toplotnim performansama poboljšavamo nivo informacija o svojstvima naših proizvoda.

Naši sistemi povećavaju energetsku efikasnost i udobnost objekata na tri načina: toplotnom izolacijom, smanjenjem pregrevanja i najboljim korišćenjem ventilacije i svetlosti. Niski troškovi održavanja i pouzdanost naših proizvoda su kod naših klijenata izuzetno cenjeni. Ugradnjom Reynaers vrata koja su sertifikovana na milion otvaranja i zatvaranja, realno je da u toku životnog ciklusa jednog objekta, koji se standardno računa na 50 ili 60 godina nikad ne sretnete majstora koji vrata popravlja.

Razvoj cirkularnih Reynaers proizvoda

Razvijamo proizvode na osnovu ekoloških kriterijumima. Pored odličnih termičkih svojstava, naše sisteme karakteriše vrhunska izrada i prefinjenost. Sistemi poput ML8 i SL38 su projektovani tako da pružaju komfor kroz maksimalan osvetljaj, ergonomiju Reynaers ručica, bezbednost prilikom upotrebe (finger protection) i slično.

Olakšavamo reciklažu naših proizvoda. Povećavamo udeo recikliranog aluminijuma u našim proizvodima i time smanjujemo količinu otpada. Smanjujemo i potrebu za kopanjem rude i njenom daljom preradom.

Do 2024. godine mi ćemo razviti detaljne pasoše proizvoda koji sadrže sve potrebne informacije o sastavu materijala, održavanju proizvoda, njihovom rastavljanju i krajnjoj reciklaži.

Nastavljamo da ulažemo u sisteme upravljanjem životnom sredinom, kao što su ISO 14001 i ISO 50001, kako bismo ograničili potrošnju energije u okviru naših postrojenja u što većoj meri.

Smanjenje ekološkog otiska operativnih procesa Reynaers kompanije

Kao vodeća evropska kompanija koja se bavi razvojem inovativnih rešenja i sistema aluminijumske bravarije u Evropi, svesni smo da imamo značajan uticaj na životnu sredinu i naše okruženje. Samim tim trudimo se da smanjimo emisiju CO2 na minimum, kako u procesu proizvodnje tako i logistike. Zadati cilj je da smanjimo nivo CO2 za 46% do 2030. godine. Na ravnom krovu naše centrale u Duffelu – Belgija, postavljeni su solarni paneli koji proizvode električnu energiju dovoljnu da zadovolji sve potrebe poslovne zgrade i svih skladišta.

Briga o zaposlenima u Reynaers kompaniji

Brinemo o našim ljudima. Poboljšavamo uslove rada kroz osiguranje i unapređenje bezbednosti, kao i kroz kreiranje motivišućeg i atraktivnog radnog okruženja.

U našoj kompaniji se vodi računa o permanentnoj edukaciji i obuci zaposlenih, kako bi se redovno pratili svi trendovi i aktuelnosti u građevinarstvu, a posebno oni u vezi sa održivom izgradnjom.

Više o našoj strategiji održivosti možete pročitati na website-u www.reynaers.rs.

Autor teksta: Vladimir Kovačević d.i.a.