Connect with us
Novosti

Vebinar Sistemi koji nisu stali u četvrtak

Društvo za KGH organizuju vebinar na temu: Sistemi koji nisu stali

Iskustva u prevenciji i suzbijanju korona virusa među zaposlenima
Četvrtak, 18. jun, 10.00 časova

Želeli bi da Vam skrenemo pažnju vebinar koji će biti realizovan u četvrtak, 18. juna, u 10.00 časova za koji smatramo da bi značio širokom krugu slušalaca. Naslov vebinara je: „Sistemi koji nisu stali. Iskustva u prevenciji i suzbijanju korona virusa među zaposlenima“. Predavači su prof. dr Petar Bulat, Medicinski fakultet, Beograd, Bojan Bogdanović, Evropska banka za obnovu i razvoj, Dejana Soldo, Soko inžinjering i dr Stefan Mandić-Rajčević, Medicinski fakultet, Beograd.

Vebinar je nekomercijalan i besplatan, a svi prijavljeni učesnici dobijaju elektronsku verziju priručnika „Bezbedan povratak na radno mesto“ koji je dr Stefan Mandić-Rajčević pripremio na osnovu zvaničnih preporuka Vlade Velike Britanije.

Predavači

Prof. dr Petar Bulat

Prof. dr Petar Bulat

Prof. dr Petar Bulat

Petar Bulat završio je Medicinski fakultet u Beogradu 1986. godine sa prosečnom ocenom 9.28. Magistarsku tezu odbranio je 1991, a doktorsku disertaciju 1994. godine. Specijalistički ispit iz Medicine rada položio je 1992. godine, zvanje supspecijaliste profesionalne toksikologije stekao je 2000. godine a zvanje supspecijaliste je radiološke zaštite od 2013 godine. Pored stručnog usavršavanja u zemlji, pohađao je više kurseva u inostranstvu (Torino, Pavia, Wageningen, Dresden, Amsterdam) i bio na postdoktorskim studijama u Gentu (Belgija).

Zaposlen je na Medicinskom fakultetu u Beogradu, nastavna baza Institutu za medicinu rada od 1989. godine prvo kao asistent pripravnik, zatim kao asistent (1992), docent (1995), vanredni profesor (2000) i od marta 2009. kao redovni profesor medicine rada. Obavljao je dužnost prodekana za kliničku nastavu Medicinskog fakulteta u Beogradu 2012–2018. a od 2018. godine obavlja dužnost prorektora za nastavu Univerziteta u Beogradu.

Pored nastave na Medicinskom fakultetu u Beogradu, učestvovao je i u nastavi iz medicine rada na Medicinskim fakultetima u Podgorici i Medicinskom fakultetu Vojnomedicinske akademije Ministarstva odbrane.

Uporedo sa univerzitetskom karijerom gradio je stručnu karijeru počevši od kliničkog lekara u Institutu za medicinu rada (1989) preko lekara specijaliste (1992), načelnika odeljenja za profesionalnu toksikologiju (1995–2009) do pomoćnika direktora Instituta (2001–2009).

U okviru doprinosa široj zajednici od 2005. godine je član Nacionalnog saveta za bezbednost i zdravlje na radu, u periodu 2007–2011. obavljao je poslove nacionalnog kontakta Svetske zdravstvene organizacije u oblasti medicine rada a od 2015. godine obavlja poslove nacionalnog kontakta Svetske zdravstvene organizacije za azbest. U periodu 2011–2012. godine obavljao je dužnost Pomoćnika ministra zdravlja za oblast međunarodna saradnja i evropske integracije.

Prof. Bulat je angažovan i međunarodnim organizacijama: član je upravnog odbora Evropske asocijacije škola medicine rada, član upravnog odbora Međunarodne organizacije za zdravlje poljoprivrednika, član udruženja „Collegium Ramazzini“ (udruženje 170 najeminentnijih stručnjaka iz oblasti medicine rada).

Bojan Bogdanović, Principal Fund Manager, Renewable District Energy at EBRD

Bojan Bogdanović, Principal Fund Manager, Renewable District Energy at EBRD

Bojan Bogdanović,
Principal Fund Manager, Renewable District Energy at EBRD

Bojan Bogdanović je diplomirani mašinski inženjer iz Beograda. Posle završene osnovne i srednje elektrotehničke škole nastavlja školovanje na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde i diplomira 1999. godine. Po diplomiranju radi kao volonter na projektovanju termotehničkih instalacija u preduzeću „Termoprojekt“, Beograd, do odlaska na odsluženje vojnog roka. Pohađao je više specijalizovanih kurseva u zemlji i inostranstvu, o čemu poseduje sertifikate.

Od samog početka profesionalne karijere (2001) uspešno radi u JKP „Beogradske elektrane“. ne, u okviru više različitih organizacionih delova počev od proizvodnje i distribucije toplotne energije i inženjera za održavanja toplovodne mreže na TO Cerak, preko zamenika direktora za toplotne podstanice i direktora jedinice za sprovođenje Programa rehabilitacije sistema daljinskog grejanja u Beogradu, koji su finansirali EBRD, SIDA i grad Beograd, gde je stekao reputaciju dobrog rukovodioca, do zamenika direktora i direktora sektora za inženjering i održavanje.

U vezi sa tim poslovima aktivno učestvuje u radu i vodi više međunarodnih (višegodišnjih) projekata u okviru Evropske unije čija je realizacija u toku, o čemu je govorio na brojnim konferencijama i objavljivao radove na beogradskim kongresima o KGH, svakako treba pomenuti tri projekta iz programa „Horizon 2020“, UNEP – „Daljinska energetika u gradovima“ (gde je Beograd jedan od pilot gradova) i „The Building Efficiency Accelerator“.

Tu su i domaći projekti: projektovanje i izgradnja kogeneracionog postrojenja 10+10 MW na TO Voždovac u sklopu programa koji finansira KFB banka; izrada elaborata energetske efikasnosti proizvodnje toplotne energije za daljinsko grejanje ukupnog kapaciteta 2500 MW; studije izvodljivosti za isporuku toplotne enrgije za Beograd iz TE Nikola Tesla u Obrenovcu, za spalionicu smeća u Borči; ispitivanja mogućnosti za isporuku energije od sunčevih kolektora za daljinsko grejanje; i dr.

Autor je i koautor većeg broja radova iz oblasti daljinskog grejanja objavljenih u zemlji i inostranstvu i organizator tematskih grupa i foruma na kongresima o KGH.

U Evropskoj banci za obnovu i razvoj radi od početka 2019. godine kao Principal Fund Manager, Renewable District Energy.

Kolega Bojan Bogdanović član je Društva za KGH i dobitnik Medalje KGH za 2017.

Dejana Soldo, dipl. inž. maš., Soko inžinjering

Dejana Soldo, dipl. inž. maš., Soko inžinjering

Dejana Soldo, dipl. inž. maš.,
Soko inžinjering
(dejana.soldo@sokoing.rs)

Dejana Soldo diplomirani je mašinski inženjer, rođena u odrasla u Tuzli (BiH). Po završetku gimnazije u Tuzli – matematičko informacioni smer, studira na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu – i diplomira na smeru Termotehnika (1999). Ima položen stručni ispit, kao i licence odgovornog projektanta i odgovornog izvođača radova. Od 2010. godine članica je Društva za KGH i udruženja ASHRAE.

Prvo radi u firmi „Termoelektro AD“, Beograd (2000), na poslovima projektovanja termotehničkih instalacija u industrijskim objektima. U toj firmi stiče iskustva i u izvođenju i održavanju termoenergetskih i industrijskih postrojenja, tokom kapitalnih remonta bloka A3 i A5 u Termoelektrani „Nikola Tesla A“ 2002. i 2003. godine. U okviru sektora kontrole i kvaliteta, učestvuje u izradi programa za kontrolisanje i ispitivanja cevnog sistema radi povećanja pouzdanosti bloka, optimizacije troškova i unapređenja održavanja.

Od aprila 2005. godine radi u firmi „Soko inžinjering”, gde je postigla značajne rezultate na razvoju klima-komora i sistema za KGH, razvoju njihovih konstrukcija i usaglašavanju sa međunarodnim normama i direktivama. Učestvuje u razvoju bazenskih klima-komora i paketnih klima-komora sa integrisanim sistemima za hlađenje, visokoefikasnim rekuperatorskim sistemima, sistemima za vlaženje i odvlaživanje.

Zatim (2011) prelazi na mesto menadžera za prodaju i tehničkog konsultanta za sisteme KGH, kao podrška i saradnik projektantima pri izboru opreme za projektovanje sistema za ventilaciju i klimatizaciju. Pri tome promoviše značaj unapređenja i razvoja energetske efikasnosti klimatizacionih i rashladnih sistema.
Kontinuirano radi na unapređenju inženjerskog znanja, kako za sebe lično tako i kompletne firme. Učestvuje i u obuci studenata pri katedri za termotehniku Mašinskog fakulteta u Beogradu u okviru predmeta „Sistemi ventilacije i klimatizacije”. Autor je više stručnih radova objavljenih u časopisu „KGH“ i izlagani na kongresima o KGH.

Dobtnica je Medalje KGH za 2018. godinu.

Dr sci. med. Stefan Mandić-Rajčević,

Dr sci. med. Stefan Mandić-Rajčević,

Dr sci. med. Stefan Mandić-Rajčević,
naučni saradnik, saradnik u nastavi Škola javnog zdravlja i menadžmenta u zdravstvenoj zaštiti, Institut za socijalnu medicinu, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu i Odeljenje nauka o zdravlju, Santi Paolo e Carlo bolnica, Univerzitet u Milanu, Italija (stefan.mandicrajcevic@gmail.com)

Dr Stefan Mandić-Rajčević završio je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu i doktorirao u oblasti medicine rada i industrijske higijene na Univerzitetu u Milanu (Italija).

Od 2010. godine radio je u Centru za saradnju sa Svetskom zdravstvenom organizacijom (WHO Collaborating Centre) u okviru San Paolo bolnice u Milanu (kasnije bolnica Santi Paolo e Carlo). Već 10 godina bavi se naučno-istraživačkim radom i primenom rezultata naučno-istraživačkog rada u oblasti bezbednosti i zdravlja radnika, od poljoprivrednog do zdravstvenog sektora.

Tokom izbijanja epidemije COVID-19 u Italiji, u bolnici Santi Paolo e Carlo sa skoro 6.000 zaposlenih, učestvovao je u radnoj grupi jedinice za medicinu rada koja je rešila problem velikog broja obolelih zdravstvenih radnika i zaustavila širenje epidemije u ovoj bolnici. Stopa obolevanja radnika u ovoj bolnici koja se nalazi u regionu sa 90.000 obolelih, bila je skoro četiri puta niža od proseka za zdravstvene ustanove ovog tipa. Kroz kvantitativni i kvalitativni pristup analizi podataka o obolevanju od COVID-19 u bolnici, kao i učešće u velikom broju sastanaka i međunarodnih radnih grupa, stekao je znanje i iskustvo u vezi sa adekvatnim merama prevencije obolevanja i širenja COVID-19 u radnoj sredini.

U svom radu insistira na primeni mera zasnovanim na dokazima (evidence-based pristup), i poseban značaj daje kulturi bezbednosti kao delu organizacione kulture kompanije koji pravi razliku bezbednog i nebezbednog radnog mesta.

Uputstvo za učesnike

Kao učesnik vebinara, možete da gledate događaje uživo i postavljate pitanja (koja moderator pregleda pre objavljivanja). Ne možete da delite zvuk ili video. Pre vebinara proverite da li pregledač dozvoljava kolačiće nezavisnih proizvođača. Proverite da pregledač podržava Microsoft Teams i Microsoft Azure Meda Player.

Pridruživanje vebinaru
Otvorite vezu do vebinara. Ako se vebinaru pridružujete kroz svoj nalog u programu Microsoft Teams, vebinar ćete pratiti u timovima. Napomena: Događaji uživo (vebinari) više ne koriste vaše postavke programa Microsoft Teams. Koristite zvučnu postavku za operativni sistem da biste odabrali događaj uživo.

SMEITS ne može garantovati kvalitet prenosa slike i tona, jer oni zavise od zauzeća Microsoft-ovih servera i kvaliteta pristupa intenetu slušalaca vebinara.

Ako vebinar pratite kroz pregledač, možete se prijaviti svojim nalogom na programu Microsoft Teams, a ako nemate nalog, prijavite se kao gost. Ako vebinar nije pokrenut, videćete poruku „Događaj još nije pokrenut“. Ako nemate nalog u programu Microsoft Teams, a vebinaru pristupate pomoću telefona sa androidom, obavezno izaberite opciju uključenja u poslovnih sastanak. Svaki drugi izbor otvara program Skype.

Napomena: Ako događaj uživo počne u niskoj rezoluciji, ručno podesite višu rezoluciju.

Snimak ranije održanog vebinara možete pogledati na istoj vezi, ukoliko je to organizator omogućio.

Više informacija možete pročitati na LINK-u

SMEITS logo

Društvo za KGH Srbija logo

Društvo za KGH Srbije, pri SMEITS-u
Kneza Miloša 7a/II, 11000 Beograd
office@smeits.rs
www.smeits.rs
www.kgh-kongres.rs
www.kgh-drustvo.rs