Connect with us
Novosti

Reč stručnjaka: Koje su prednosti toplotnih pumpi?

Vazduh-voda sistem toplotne pumpe

Vazduh-voda sistem toplotne pumpe je revolucionarni niskoenergetski sistem za hlađenje, grejanje i proizvodnju tople vode za domaćinstvo, koja isporučuje izvanredne performanse, čak i pri ekstremnim spoljnim temperaturama stoga smo razgovarali sa HVAC inženjerom Žarkom Topalovićem iz kompanije „Delta Term“ koji nam je odgovorio na najčešća pitanja naših čitalaca.

Qingdao Hisense HVAC Equipment Co., Ltd. poslovno sedište

Qingdao Hisense HVAC Equipment Co., Ltd. poslovno sedište

Qingdao Hisense HVAC Equipment Co., Ltd. je u potpunom vlasništvu kompanije Qingdao Hisense Hitachi Air-conditioning Sistems Co., Ltd., što je zajednički poduhvat kompanija Hisense i Hitachi (2015. promenjeno u Johnson Control Hitachi). Ova kompanija integriše razvoj tehnologije za komercijalne i stambene objekte centralnih klima uređaja, proizvodnju, marketing i usluge kao jednu celinu. Uz punu podršku svih akcionara kao što su Hisense i Johnson Control Hitachi, Hisense CAC je posvećen tome da postane lider na tržištu.

„Delta Term“ je ekskluzivni zastupnik Hisense proizvoda i danas raspolaže sa 3.500 kvadratnih metara poslovnog prostora. U njihovom prodajno-distributivnom centru od preko 2.500 kvadrata, instaliran je najsavremeniji sistem klimatizacije – toplotna pumpa voda-voda u kombinaciji sa plafonskim i podnim grejanjem i hlađenjem. Svi radovi od projektovanja i izvođenja do puštanja u rad su delo zaposlenih radnika u „Delta Term-u“. Ovim savremenim tehničkim i ekološkim rešenjima potvrdili su opredeljenje firme ka praćenju i primeni vrhunskih tehnologija.

#INTERVJU – Za časopis „grenef – građevinarstvo & energetska efikasnost” govori Žarko Topalović, dipl.maš.inž. Delta Term d.o.o. Hisense HVAC menadžer

Vazduh-voda sistem toplotne pumpe je revolucionarni niskoenergetski sistem za hlađenje, grejanje i proizvodnju tople vode za domaćinstvo, koja isporučuje izvanredne performanse, čak i pri ekstremnim spoljnim temperaturama stoga smo razgovarali sa HVAC inženjerom Žarkom Topalovićem iz kompanije „Delta Term“ koji nam je odgovorio na najčešća pitanja naših čitalaca.

Na sve više objekata kod nas se ugrađuju toplotne pumpe a u njihovim nazivima pojavljuju se voda, vazduh i zemlja. Šta su ustvari toplotne pumpe i koje vrste postoje?

Toplotne pumpe su visoko efikasni uređaji za grejanje i hlađenje i pripremu tople sanitarne vode, koji koriste reverzibilni rashladni freonski ciklus i energiju vazduha, podzemnih voda i tla za proizvodnju grejne i rashladne energije za sistem grejanja i hlađenja objekta. Postoje vazduh-voda, voda-voda i zemlja voda toplotne pumpe.

Koji je princip rada toplotne pumpe i zašto je često nazivaju „obrnuti frižider”?

Princip rada toplotnih pumpi je reverzibilni rashladni ciklus u kome se odvija kompresija, kondenzacija, isparavanje i ekspanzija i čiji su osnovni delovi isparivač, kondenzator, kompresor, ekspanzioni ventil kao i rashladni medijum freon koji kruži u sistemu. Freon ima sposobnost isparavanja na niskim a kondenzacije na visokim temperaturama i pritiscima.

Princip rada toplotne pumpe

Princip rada toplotne pumpe / foto: Hisense, Delta Term d.o.o.

U režimu grejanja putem kondenzatora u procesu kondenzacije (prevođenju iz parnog u tečno stanje) freon predaje grejnu energiju vodi koja dalje kruži u sistemu dok se preko isparivača obavlja razmena energije između freona i spoljašnjeg izvora energije (vazduh, voda) čime se freon prevodi u parno stanje zbog svog svojstva isparavanja na niskim temperaturama i niskom pritisku i time se dovodi u stanje suvo zasićenje pare pred kompresiju, gde se zatim u kompresoru sabijanjem freona povećava njegova temperature i pritisak čime se omogućava dalje u kondenzatoru predaja te energije vodi u sistemu grejanja kuće dok freon kondenzuje.

U hlađenju je taj ciklus obrnut, tj. u isparivaču se predaje rashladna energija freona vodi koja kruži u sistemu hlađenja objekta, dok se razmena energije – kondenzacija između freona i spoljašnjeg izvora energije odvija u kondenzatoru.

Koje su prednosti toplotnih pumpi u odnosu na ostale sisteme grejanja i hlađenja?

Prednosti toplotnih pumpi su to što putem opisanog reverzibilnog ciklusa i obnovljivog izvora energije u vidu vazduha, podzemnih voda ili energije tla, možemo dobiti značajno više kilovata grejne ili rashladne energije u odnosu na uloženu električnu energiju. Takođe, toplotne pumpe predstavljaju ekološki značajno prihvatljivije uređaje u odnosu na konvencionalne uređaje za grejanje kao što su različite vrste kotlova koji u atmosferu ispuštaju dimne gasove i produkte sagorevanja.

Hisense Hi-Therma toplotna pumpa

Hisense Hi-Therma toplotna pumpa / foto: Hisense, Delta Term d.o.o.

Kako da znamo koju pumpu odabrati za stambeni ili poslovni objekat?

Izbor toplotne pumpe je pre svega uslovljen dostupnim izvorom energije u okolini samog objekta kao i tehno-ekonomskom analizom isplativosti samog uređaja u periodu eksploatacije kao i zahtevima korisnika, budžetom kojim raspolaže krajnji korisnik i klimatskom području na kojem se objekat nalazi.

Toplotne pumpe vazduh-voda predstavljaju najjednostavniji izbor po pitanju izvora energije, spoljašnji vazduh je dostupan uvek i svuda i predstavljaju investiciono najpovoljniji izbor za krajnjeg korisnika. Toplotne pumpe voda-voda ili zemlja-voda imaju veće investicione troškove i zahtevaju ispitivanje dostupnosti podzemnih voda i izdašnosti tla, kao i hemijskog sastava i kvaliteta podzemne vode za upotrebu.

Toplotne pumpe predstavljaju najbolji izbor i najefikasnije su u smislu potrošnje električne energije u kombinaciji sa niskotemperaturnim sistemima grejanja i hlađenja kao što su podna grejanja i fan coil uređaji.

Često se uz termin energetske efikasnosti objekta spominju i toplotne pumpe. Koliko troše, a koliko daju energije toplotne pumpe?

Zahvaljujući korišćenju obnovljivog izvora energije i svojstvima freona, upotrebom toplotnih pumpi možemo dobiti za 1 kW utrošene električne energije 3 do 4kW rashladne ili grejne energije u proseku tokom godine. Što nam daje koeficijent efikasnosti od 3 do 4 kod mnogih proizvođača, a nekada taj koeficijent može biti i do 5 i više, pogotovo kod uređaja koji imaju stabilnu temperaturu izvora energije tokom čitave godine kao što su voda-voda ili zemlja-voda toplotne pumpe.

Hisense Hi-Therma toplotna pumpa

Hisense Hi-Therma toplotna pumpa / foto: Hisense, Delta Term d.o.o.

Koliko košta kompletan sistem toplotne pumpe za grejanje i hlađenje sa instalacijama za kuću od 200 m2?

Cena kompletnog sistema za tolpotne pumpe je oko 30.000 bez pdv-a Eur okvirno oprema + montaža.

A koja je cena toplotne pumpe za stan od 70 m2?

Oko 12.000 bez pdv-a Eur okvirno oprema + montaža.

Da li se ovakvi sistemi mogu naknadno ugraditi u kuću ili stan, ili je sve potrebno predvideti projektom unapred?

Preporuka je da se toplotne pumpe i sistemi grejanja i hlađenja ugrade u toku gradnje samog objekta i prate građevinsku dinamiku objekta, kako bi se u samoj fazi gradnje objekta predvideli adekvatni prostori za mašinsku salu, građevinski slojevi neophodni za podno grejanje i drugo. Naknadno je moguće ugraditi toplotnu pumpu ali nije moguće izbeći naknadne građevinske radove koji su neophodni radi prodora samih instalacija, montaže uređaja unutar prostora. Naknadna ugradnja toplotnih pumpi uglavnom eliminiše upotrebu podnog grejanja ukoliko nije predviđeno u fazi gradnje objekta.

Da li sistem toplotnih pumpi može i da radi u Smart Home sistemu i kako se njime upravlja?

Većina proizvođača toplotnih pumpi danas ima u svom proizvodnom programu rešenja koja omogućavaju Wi-Fi upravljanje toplotne pumpe putem aplikacije od strane korisnika kao i upravljanje putem različitih BMS sistema.

Wi-Fi upravljanje toplotne pumpe putem aplikacije

Wi-Fi upravljanje toplotne pumpe putem aplikacije / foto: Hisense, Delta Term d.o.o.

Često čujemo da toplotne pumpe zahtevaju velika finansijska ulaganja u startu, ali da se kasnije isplate. Koliki je vremenski rok za koji se isplati kompletan sistem po današnjim cenama energenata na jednom prosečnom stambenom objektu?

Isplativost toplotnih pumpi zavisi od više faktora. Zavisi od toga u odnosu na koji izvor energije poredimo, tačnije koji izvor energije menjamo toplotnom pumom, u kom režimu rada koristimo toplotnu pumpu i koji deo godine, u kom temperaturnom području rade toplotne pumpe, od drugih elektro potrošača ukoliko su povezani na isto elektro brojilo sa toplotnom pumpom kao i mnogi drugi faktori.

Sve ovo i još mnogo toga značajno utiče na period isplativosti, međutim na osnovu iskustva možemo uzeti da je period otplate toplotnih pumpi vazduh voda oko 7 do 8 godina.

Koji je ekološki, a koji zdravstveni aspekt toplotnih pumpi?

Ekološki aspekt je korišćenje obnovljivog izvora energije i ekološki prihvatljivih gasova (freona) što automatski utiče i na zdravstveni aspekt našeg životnog okruženja i ne dovodi do zagađenja životne sredine.

Da li je moguća relacija solarnih panela i toplotnih pumpi ili ušteda 2 u 1?

Moguća je upotreba solarnih panela kako za proizvodnju tople sanitarne vode u sprezi sa toplotnim pumpama ali takođe i sprega fotonaponskih solarnih panela za proizvodnju električne energije i toplotnih pumpi. U ovom slučaju za rad toplotne pumpe koristimo električnu energiju dobijenu direktnim sunčevim zračenjem putem fotonaponskih sistema i time imamo još efikasniji sistem jer ne koristimo električnu energiju iz javne elektro mreže, faktički koristimo besplatnu sunčevu energiju za rad toplotnih pumpi računajući investicione troškove za kupovinu i ugradnju fotonaponskog solarnog sistema.

Upotreba solarnih panela i toplotnih pumpi

Upotreba solarnih panela i toplotnih pumpi / foto: Hisense, Delta Term d.o.o.

Na našem tržištu postoji veliki broj proizvođača toplotnih pumpi. Koje su njihove sličnosti ili razlike, ili kako prepoznati kvalitet? Da li po sistemu „nisam dovoljno bogat da kupujem jeftine stvari”?

Na svetskom tržištu klimatizacije postoji određeni broj proizvođača, među koje spada i Hisense čiji je Delta Term ekskluzivni zastupnik za tržište Srbije i regiona od 2018. godine, koji se odlikuju visokim standardom proizvodnje i testiranja koji su uspostavljeni u fabrikama proizvođača, kao i kvalitetom komponenti koje se ugrađuju. Takvi proizvođači sigurno imaju prednosti i garantuju krajnjem korisniku, instalateru i serviseru stabilnost i pouzdanost u radu i periodu eksploatacije. Ovakvi proizvođači sigurno predstavljaju boji izbor u odnosu na velik broj malih lokalnih ili stranih proizvođača koji se bave sklapanjem komponenti i plasmanom toplotnih pumpi na tržište bez striktnih i kvalitetnih uslova i uspostavljenih najviših mehanizama kontrole kvaliteta, testiranja i servisiranja.

Vazduh-voda sistem toplotne pumpe je revolucionarni niskoenergetski sistem

Vazduh-voda sistem toplotne pumpe je revolucionarni niskoenergetski sistem / foto: Hisense, Delta Term d.o.o.

Uzevši u obzir iskustvo i sve navedeno sigurno treba izdvojiti i prilikom kupovine uzeti u razmatranje ozbiljne i svetski priznate proizvođače, koji imaju na lokalnim tržištima svoje zastupnike po pitanju distribucije, servisa i kompletne podrške.

Hisense predstavlja odličan izbor za krajnjeg korisnika gde za srednji nivo cene u odnosu na ostale proizvođače možemo očekivati uređaj visoke klase i savremene tehnologije i odličnih performansi, a Delta Term kao zvanični zastupnik pruža kompletnu uslugu podrške za instalatera, servisera i krajnjeg korisnika i garantuje sveobuhvatan servis za partnere na tržištu.

Ko Vam postavlja više pitanja o toplotnim pumpama, građevinci, arhitekte ili fizička lica? Ko je manje informisan?

Od navedenih grupa najviše pitanja postavljaju krajnji korisnici, arhitekte pa građevinci. Možemo reći da se danas krajnji korisnici sve više sami informišu i žele da znaju o uređajima i sistemima za koje su zainteresovani što i nas predstavnike proizvođača gura napred i motiviše dodatno da ovladamo svim mogućnostima i karakteristikama uređaja u praksi i što bliže i bolje ih predstavimo krajnjim korisnicima.

Arhitekte takođe pokazuju interesovanje, pogotovo po pitanju aktuelne teme zelene energije i implementacije ovih sistema u njihove projekte.

Što se tiče partnera koji nisu navedeni, najveće interesovanje pokazuju instalateri i projektanti mašinskih instalacija kojima je ova tema najbliža i sigurno veliki predmet njihovog interesovanja obzirom na nadolazeće trendove po pitanju energenata.

Da li postoje neke predrasude o toplotnim pumpama i šta je najapsurdnije što su Vas kupci pitali?

Predrasude su da ovi uređaji ne mogu da rade na spoljašnjim zimskim temperaturama od -10 do -20 stepeni celzijusa kao i da je neophodno aktivirati neki dodatni izvor grejanja uvek tom slučaju, što ne mora nužno da bude tačno ukoliko su uređaji izabrani adekvatno za određeni objekat i sistem i ukoliko se koriste uređaji pouzdanih proizvođača.

Toplotne pumpe rade na spoljašnjim zimskim temperaturama od -10 do -20 stepeni celzijusa

Toplotne pumpe rade na spoljašnjim zimskim temperaturama od -10 do -20 stepeni celzijusa / foto: Hisense, Delta Term d.o.o.

Do ovog mišljenja se došlo zbog neadekvatnog izbora toplotnih pumpi za određene objekte kao i zbog tehnološke limitiranosti određenih proizvođača koji postoje na tržištu i netransparentne komunikacije prema krajnjim korisnicima i drugim klijentima.

Apsurdnih pitanja nije bilo, uglavnom se ljudi dovoljno informišu pre poziva ili razgovora.