Connect with us
Arhitektura

Prednosti hidrosetve u odnosu na klasičan način setve travnog semena (VIDEO)

BOLJA ADAPTACIJA
Ukoliko je zemljište teško, zbijeno, senovito, ili poseduje neku drugu karakteristiku koja stvara komplikacije prilikom klasičnog načina setve, Hidrosetva nudi rešenje u pogledu samog načina zasnivanja travnjaka ali i odgovarajućih tipova mešavina u zavisnosti od tipa zemljišta.

VEĆA OTPORNOST NA BOLESTI
Materijal koji se koristi za Hidrosetvu sastoji se od jednog varijeteta trave ili monokulture, pa je samim tim umanjena šansa za razvoj bolesti nego kod travnjaka koji je zasnovan od više varijeteta.

UŠTEDA NOVCA NA VEĆIM POVRŠINAMA
Nakon što se postavi mehanizacija specijalizovana za Hidrosetvu, potrebno je još samo malo truda prilikom zasnivanja travnjaka pomoću spreja. Ako uzmemo u obzir sav potreban materijal neophodan za klasičan tip setve, a reč je o velikim površinama, onda je ova tehnologija sasvim razuman izbor.

Green Decor hidrosetva logo

PRIMENA HIDROSETVE

KOSINE, USECI, NASIPI
Hidrosetva se primenjuje na površinama sa nagibima gde ima ulogu dodatnog stabilizatora, pre svega zbog jačine korenovog sistema koji vezuje tlo i aplikacije mase pod pritiskom koja se na taj način lepi za povšinu i sprečava klizanje semena u inicijalnoj fazi klijanja. Na površinama većeg nagiba se uglavnom primenjuje zajedno sa 3D erozionom mrežom. Osim uloge stabilizatora, ima i estetsku vrednost jer omogućava ozelenjavanje ovih tipova površina koje su izuzetno nepogodne za drugačiji način ozelenjavanja.

DEPONIJE, PEPELIŠTA
Na površinama jako lošeg i izmenjenog zemljišnog sastava poput deponija i pepelišta, gde su gotovo nemogući uslovi za razvoj vegetacije, tehnologijom hidrosetve se uspešno formirao sloj trave na delu ogledne površine pepelišta u Obrenovcu gde su izvođeni radovi 2015. godine. Ovom rekultivacijom zemljišta uticalo se i na sprečavanje rasipanja pepela na delu površine gde je aplicirana masa, gde je koren trave uspeo da veže pepeo i stablizuje ga.

KOMERCIJALNE POVRŠINE
Osim primene na specifičnim terenima, tehnologija hidrosetve se primenjuje i na komercijalnim većim površinama (ravnim, kosim) gde u velikoj meri utiče na pojeftinjenje procesa zasnivanja travnjaka, pre svega zbog brzine izvođenja radova u odnosu na standardan način setve semena. Osim brzine apliciranja mase na površinu i samog izvođenja radova, brže dolazi i do klijavosti semena zbog dodatnih komponenti koje čine hidrosetvenu masu, pa su prvi rezultati klijanja vidljivi posle 7 dana.

ZELENI KROVOVI
Hidrosetva je našla svoju primenu i u ozelenjavanju krovova, a prednosti se ogledaju upravo u tome što pojednostavljuje proces formiranja vegetacionog prekrivača, koji je u ovim uslovima dosta otežavajuće izvesti na standardan način, tj. setvom semena. Pre svega se to odnosi na potrebnu mehanizaciju za standardnu setvu semena i operacije nakon setve koje je čak u nekim uslovima teško ili nemoguće izvesti. Vegetacioni prekrivač koji se planira zavisi od vrste zelenog krova, pa se shodno vrsti zelenih krovova planiraju semenske smeše koje se dodaju hidrosetvenoj smeši. Kako je sam proces pojednostavljen, shodno tome hidrosetva predstavlja povoljnije rešenje u odnosu na standardnu setvu semena.

SPORTSKI TERENI
Zbog velikih površina koje imaju sportski tereni i velikog utroška vremena i mehanizacije u formiranju travnjaka setvom semena, hidrosetva je u znatnoj meri pojeftinila i ubrzala izradu površina ovog tipa. Kako je travnjak formiran hidrosetvom dosta otporniji, a sportski tereni su površine intezivnog korišćenja, manja se oštećenja stvaraju u samom travnjaku. Golf tereni imaju standarde pri odabiru semenskih smeša i najzahtevniji su pri održavanju, fudbalski tereni su izloženi jačem trošenju, ali ovom tehnologijom koja svojim komponetama ima poboljšana svojstva kao i pravim odabirom semenske smeše u zavisnosti od vrste sportskog terena, mnoge mane standardne setve semenom su prevaziđene.

Green Decor doo logo

Green Decor d.o.o.
Lazarevački drum 7, 11000 Beograd
T. +381 11 357 2909
M. +381 63 341 389
office@greendecor.co.rs
www.greendecor.co.rs