Connect with us
Novosti

7. Međunarodna akademska konferencija MESTA I TEHNOLOGIJE 2020.

PT2020 konferencija se održava 29-30. oktobra 2020. u onlajn varijanti.

Konferencija ispituje kako se obrazuju i predstavljaju znanja o tehnologijama i životnoj sredini, kao i etička razmatranja i moguće rizike, razvojna reÅ”enja, ekspertizu i razgovor u odnosu na jedan od budućih razvojnih koncepcija ā€“ grada prilagođenog budućim izazovima.

U korak sa tehnologijama radi odgovornog delovanja u urbanom okruženju je vodeća ideja-motiv konferencije. KoriŔćenjem odgovarajućih tehnologija i kroz multidisciplinarni pristup, mogu se osigurati odgovorni pristupi i dugoročna reÅ”enja za trenutne i buduće druÅ”tvene potrebe. U skladu sa tim program konferencije i istraživanje zasnivaju se na znanju iz nekoliko akademskih disciplina: arhitekture, inženjerstva i drugih tehničkih nauka, umetnosti i druÅ”tvenih nauka.

7. međunarodna akademska konferencija MESTA I TEHNOLOGIJE 2020.

Osnovni zadaci konferencije su postavljeni u nameri da se odgovori na:

 • odgovoran grad,
 • odgovorne metodologije i pristupi,
 • planerske i projektne strategije koje omogućavaju uključivanje građana,
 • multidisciplinarna saradnja na raznim naučnim oblastima u cilju razvoja odgovornog grada,
 • saradnja u arhitektonskom projektovanju i srodnim umetnostima,
 • koriŔćenje budućih tehnologija

Uzimajući u obzir ciljeve i zadatke konferencije, mi želimo da istražujemo i razumemo kritički aspekt značaja i uloge tehnologija u dizajnu i da stvorimo prilagodljivi grad kroz sledeće domene:

 • Slika, identitet i kvalitet mesta
 • Nove metode, tehnologije i aplikacije u stvaralaÅ”tvu, kodizajnu i koprodukciji,
 • Arhitektonsko projektovanje i nove tehnologije izgradnje
 • Građevinske konstrukcije i materijali
 • Urbana reciklaža
 • ZaÅ”tita kulturnih dobara
 • Pejzažna arhitektura, prirodna baÅ”tina i reÅ”enja zasnovana na prirodi
 • Urbana mobilnost, reÅ”enja u saobraćaju i kretanju
 • Osnaživanje građana, urbana participacija i odgovorni gradovi
 • Nasleđe, turizam i dunavski region
 • Prostorni razvoj
 • PoboljÅ”anje zdravlja i dobrobiti

Zvanični sajt PT konferencije: www.placesandtechnologies.eu

Facebook: https://www.facebook.com/PTConference
Twitter: https://twitter.com/ConferencePT i
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/places-and-technologies

Izvor: arh.bg.ac.rs