Connect with us
Arhitektura

Konkurs za uređenje arheoloÅ”kog parka Belo brdo u Vinči

Republički zavod za zaÅ”titu spomenika kulture raspisao je javni međunarodni urbanističko-arhitektonski konkurs kao jedan od koraka u ispunjenju cilja da arheoloÅ”ko nalaziÅ”te Belo brdo u Vinči postane dobro uređen arheoloÅ”ki park s različitim namenskim sadržajima, koji će obezbediti posetiocima da sagledaju i razumeju kako su ljudi živeli u doba neolita, a istraživačima da primenjuju i razvijaju savremene metodologije u istraživanju ovog viÅ”eslojnog praistorijskog staniÅ”ta koje bez prekida traje gotovo ceo milenijum. Sprovodilac i sekretarijat konkursa je Udruženje arhitekata Srbije.

Kako navode razlog za raspisivanje ovog konkursa je potreba da se preispitaju potencijali i afirmiÅ”u mogućnosti formiranja i razvoja ArheoloÅ”kog parka na specifičnom prostoru, kao jednog od strateÅ”kih nacionalnih projekata očuvanja arheoloÅ”kog nasleđa i kao podrÅ”ka aktivaciji kulturnog, arheoloÅ”kog i kongresnog turizma vezano za predmetni prostor.

Ciljevi i predmet konkursa

Cilj konkursa je da se izabere najadekvatnije urbanističko-arhitektonsko reÅ”enje kompleksa ArheoloÅ”kog parka Belo brdo u Vinči i očuvanje kulturnog nasleđa kroz prostorno-programsku organizaciju koja obezbeđuje uslove za približavanje teme i perioda razvoja civilizacije posetiocima kroz različite modalitete ā€“ ArheoloÅ”ko nalaziÅ”te na samom lokalitetu, Arheo park kao pozicija interpretacije načina života vinčanske kulture, Centar za posetioce kao pozicija prezentacije nalaza i Naučnoistraživački centar neolita kao pozicija za unapređenje istraživanja neolitskih kultura kroz multidisciplinarni pristup, edukaciju i popularizaciju uključenih naučnih oblasti.

MAKROKONTEKST: pozicija konkursne lokacije u odnosu na sadržaje u okruženju u naselju Vinča

foto: MAKROKONTEKST: pozicija konkursne lokacije u odnosu na sadržaje u okruženju u naselju Vinča / izvor: Vinča konkurs

Predmet konkursa je idejno reÅ”enje prostora Kompleksa ArheoloÅ”kog parka Belo brdo u Vinči sa objektima Centra za posetioce i Naučnoistraživačkog centra neolita i idejna reÅ”enja uređenja prostora leve i desne obale reke Bolečice uz zonu konkursnog obuhvata.

Pravila konkursa

Pravo učeŔća na konkursu imaju fizička lica sa stečenom visokom stručnom spremom iz oblasti arhitekture bez obzira na njihovu teritorijalnu pripadnost i njihove lične osobine ili pravna lica koja imenuju lice sa stečenom visokom stručnom spremom iz oblasti arhitekture.

Konkursni rad i svi prilozi koji se podnose uz konkursni rad mogu biti sastavljeni na srpskom ili engleskom jeziku. Krajnji rok za podnoŔenje konkursnih radova je 08.08.2022. godine do 15:00 časova (GMT +1).

Objavljivanje rezultata konkursa je do 01.09.2022. godine do 23:59 časova (GMT +1) a rezultati će biti objavljeni na web-stranici Udruženja Arhitekata Srbije: www.u-a-s.rs i na vinca.konkurs.rs

Planirana namena zemljiŔta prema PPPPN ArheolŔkog nalaziŔta Belo brdo za koji je u procesu izrade Odluka o izradi izmena i dopuna

foto: Planirana namena zemljiŔta prema PPPPN ArheolŔkog nalaziŔta Belo brdo za koji je u procesu izrade Odluka o izradi izmena i dopuna / izvor: Vinča konkurs

Nagrade i stručni žiri

Ako do predviđenog roka pristigne najmanje 10 radova i ukoliko isti zadovoljavaju propozicije konkursa dodeliće se sledeće nagrade u ukupnom iznosu neto nagradnog fonda od 51.000,00 evra prema sledećoj raspodeli:

  • Prva nagrada u iznosu od 24.000,00
  • Druga nagrada u iznosu od 14.000,00
  • Treća nagrada u iznosu od 7.000,00
  • Dva otkupa od po 3.000,00

Sastav žirija javnog međunarodnog urbanističko-arhitektonskog konkursa čine predsednica žirija prof. Vesna Cagić MiloÅ”ević, arhitekta i članovi žirija: Bojana ViÅ”ekruna, master filozof, savetnica predsednice Vlade za kreativne industrije i nauku, Vlada Republike Srbije, prof. dr Dubravka Đukanović, arhitekta, direktorka Republičkog zavoda za zaÅ”titu spomenika kulture, prof. Goran Rako, arhitekta, Ilja MikitiÅ”in, arhitekta i izvestioci arhitekte Tamara Petrović i Bojana Mihaljević.

Detaljnije informacija o samom konkursu možete pronaći na sledećem linku: vinca.konkurs.rs

Izvor: vinca.konkurs.rs