Connect with us
Arhitektura

Konkurs: Arhitektura u službi employer brandinga

Arhitektura u službi zadržavanja vrhunskog talenta, bila je jedna od tema vodilja za koncipiranje projekta. NaÅ”e reÅ”enje za proÅ”irenje ETF-a prepoznalo je izazov savremenih akademskih institucija. Pri oblikovanju i projektovanju reÅ”enja imali smo cilj da budući paviljon može parirati sadržajima i zajedničkim prostorima svetskih univerzitetskih kampusa i IT kompanija, naglasivÅ”i veliku energiju, ideje i autonomiju koju samo akademsko okruženje može da ponudi budućim naučnicima i istraživačima.

KONKURS za proŔirenje Elektrotehničkog fakulteta i kampusa Tehničkih fakulteta u Beogradu

S obzirom na značaj lokacije, kao i izuzetan razvojni potencijal ustanove koja ostale inženjerske struke vodi u budućnost, smatramo da je presudno važno da i sam objekat, u svakom smislu, predstavlja svetionik ā€“ benchmark koji će pomeriti standard visokoÅ”kolskih ustanova. NaÅ” Studio je osvojio drugu nagradu za svoje reÅ”enje koje ovim putem predstavljamo.

ReŔenje za proŔirenje ETF-a

ReŔenje za proŔirenje ETF-a / 3D vizualizacija: Zabriskie Studio

Kroz multidisciplinarni pristup, postigli smo sveobuhvatno razumevanje potreba budućih korisnika i interesa javnosti.

Pomoću ekoloÅ”kog koncepta, strategije zadržavanja talenta, strategije smanjenja CO2 emisija i primenu naprednih digitalnih alata pri izradi reÅ”enja, postignut je ikoničan objekat koji pospeÅ”uje i akcentuje kvalitete svog izgrađenog okruženja, korisnika, struke i Å”ire javnosti. Posledica toga jeste kampus tehničkih univerziteta, koji može ā€žrame uz rameā€œ da stoji sa drugim prestižnim evropskim institucijama visokog obrazovanja.

Kampus tehničkih univerziteta

Kampus tehničkih univerziteta / 3D vizualizacija: Zabriskie Studio

PoÅ”tovanje nasleđa

Lokacija unutraÅ”njeg dvoriÅ”ta kampusa Tehničkih fakulteta ima veoma opipljiv istorijski kontekst i fizička ograničenja, čije smeÅ”tanje novog objekta u centar celine preispituje postojeće odnose i identitet kampusa.

Kampus tehničkih univerziteta

Kampus tehničkih univerziteta / 3D vizualizacija: Zabriskie Studio

Odgovor autorskog tima na kompleksnu izgrađenu i istorijski značajnu lokaciju je zgrada koja ne prevazilazi visinu najnižeg postojećeg objekta u kompleksu. SpuÅ”tanjem objekta na visinu od 14 m, projekat je očuvao jedinstven identitet i hijerarhiju zaÅ”tićenih volumena i fasada Tehničkih fakulteta. To je ujedno i podstaklo odluku da zgrada bude paviljon, kako bi omogućili postojećim objektima da ā€ždiÅ”uā€œ i zadrže svoju karakterističnu autonomiju.

Park na krovu

Očuvanjem i poÅ”tovanjem postojećih kvaliteta kompleksa stvorena je karakteristična krovna povrÅ”ina, sa vizurama ka parku Ćirila i Metodija i Malog TaÅ”majdana, koja ujedno i sugeriÅ”e kontinualnu parkovsku vezu.

Park na krovu kampusa

Park na krovu / 3D vizualizacija: Zabriskie Studio

Pozicioniranjem objekta-platforme u srediÅ”te kampusa, podignut je park na krov zgrade, koji će služiti za istraživanja, interakciju i prezentaciju rada univerziteta ka javnosti. Ovaj gest ujedno ukrÅ”ta i podstiče koriŔćenje nove aule fakulteta, novog manifestacionog trga i okolnih javnih prostora na nivou partera.

Park na krovu

Park na krovu / 3D vizualizacija: Zabriskie Studio

Sadržaj platforme:

  • studentski start-up hub
  • poligon za istraživanje alternativnih izvora energije
  • poligon za robotiku
  • platforma za interakciju sa veÅ”tačkom inteligencijom
  • radni prostor na otvorenom
  • vertikalna farma
  • dron staza

EkoloŔki koncept

U skladu sa savremenim standardima ekoloÅ”ke i druÅ”tvene održivosti, projekat je koncipiran sa nizom komplementarnih sistema i sadržaja ā€“ od parkinga za bicikle, tuÅ”eva i garderobe za bicikliste, preko CLT konstrukcije, do ponovno upotrebljenih materijala za popločanje otvorenih povrÅ”ina.

projekat je koncipiran sa nizom komplementarnih sistema i sadržaja

Projekat je koncipiran sa nizom komplementarnih sistema i sadržaja / 3D vizualizacija: Zabriskie Studio

Predviđena je značajna dopuna i obnova parkovskih povrÅ”ina na lokaciji, u cilju postizanja biodiverziteta, podsticanja studentskog života na otvorenom i kontinuiteta parkovskog niza. Sistem peÅ”ačkih i biciklističkih staza je logično povezan sa okruženjem i obogaćen je nizom komplementarnih sadržaja i aktivnosti u prizemlju objekta kao i na otvorenom.

Takođe je predviđeno skupljanje kiÅ”nice sa krova i sa slobodnih povrÅ”ina kompleksa, solarni paneli na najosunčanijim delovima krova, automatizovane urbane baÅ”te ā€žurban gardeningā€, prirodna vertikalna i horizontalna ventilacija prostora i automatizovana spoljna zaÅ”tita od sunca.

Drvena konstrukcija

Postavljanjem cilja smanjenja CO2 emisija kroz izgradnju i životni vek objekta, mogli smo da predvidimo uŔtedu do 75% utroŔaka energije, CO2 emisija i dugoročnog održavanja objekta tokom životnog veka zgrade.

CLT drvena konstrukcija

CLT drvena konstrukcija / 3D vizualizacija: Zabriskie Studio

Iz tog razloga je bitno da predviđeni konstruktivni sistem bude suÅ”tinski i simbolički značajan element u smanjenju CO2 otiska ā€“ a to je CLT drvena konstrukcija. Uz pomoć carbon storage kapaciteta CLT sistema gradnje, postignuta je CO2 neutralnost u celokupnom procesu proizvodnje, transporta i izgradnje konstrukcije objekta. Osim Å”to će ovakvo reÅ”enje biti jasan tehnoloÅ”ko-ekoloÅ”ki stav, plemeniti karakter drvene konstrukcije doprinosi celokupnoj prepoznatljivosti objekta koji direktno komunicira vrednosti iza kojih stoji.

CLT drvena konstrukcija

CLT drvena konstrukcija / 3D vizualizacija: Zabriskie Studio

Benefiti postignuti ekoloŔkim konceptom i strategijom smanjenja CO2 emisije su:

ā€¢ Stvaranje zajednice oko kolektivnih vrednosti
ā€¢ DruÅ”tvena odgovornost ka izgrađenoj i prirodnoj sredini
ā€¢ Održiv poslovni model kroz nižu potroÅ”nju energije i cene održavanja objekta
ā€¢ ViÅ”i kvalitet života uz veći raspoloživi dohodak

Autor: Zabriskie d.o.o. i Urbanistički centar d.o.o.

Autorski tim:

Arhitektura: Milka Gnjato, dia
Ivan Zuliani, March
Nikola Milanović, dia ā€“ Ured studio
Nemanja Čurćić, dia
Milena Katić, dia
Ivica Marković, dia
MiloÅ” Stanković, dia
Fedor Jurić, dia
Ivan Šuić,dia

Urbanizam: Urbanistički centar doo, Anđelka Miloradović, dia i Milana Vandič, dia

Saradnici na izradi konkursnog reŔenja:
Mihajlo Neimarević, dia – grafika
Ognjen Graovac, dia – Algorithmic Architecture,
Stručno konsultovanje u vezi sa digitalnim dizajnom
UroÅ” Dragović, dia ā€“ maketa
Sofija Alorić, dia – maketa

Stručni konsultanti ā€“ saradnici autorskog tima:

CLT sistemi: ACETRA, DuÅ”an Milutinović, dig i Janko Maksimović, dig
Business consulting: Andrej Kravčuk
Betonska konstrukcija:Aleksandar Trajković, dig
Energetska efikasnost: ENEF concept Ivan Kalc, dia
EkoloÅ”ki koncept: NataÅ”a Ćuković Ignjatović, mia
Saobraćaj: Danijela MiÅ”ković, dig
Pejzažna arhitektura:Maja Đorđević, dipa