Connect with us
Građevina

Energetska efikasnost na prvom mestu

KlimaBloc Selection Zorka-Opeka

ENERGETSKI RAZRED

Energetski razred zgrade predstavlja indikator energetskih svojstava zgrade. Na osnovu rezultata proračuna, kojim se u krajnjem obliku iskazuje potrebna godišnja toplotna energija za grejanje svedena na kvadratni metar grejanog prostora, objekti se klasifikuju u 8 energetskih razreda, od, A+“ do ,,G“, gde je ,A+“ najpovoljniji, a „G“ energetski najnepovoljniji razred.

Da bi se postigao što bolji energetski razred, presudnu ulogu ima odabir i kvalitet ugrađenih materijala.

TOPLOTNA PROVODLJIVOST

Sistem gradnje KLIMABLOC + prirodna izolacija + fasadna opeka / foto: ZORKA OPEKA

Koeficijent toplotne provodljivosti (lambda) predstavlja sposobnost materijala da provodi toplotu. Što je lambda vrednost manja, izolaciona svojstva materijala su bolja. Koeficijent toplotne provodljivosti je osnova za izračunavanje ,U“ vrednosti građevinskih elemenata. To je najbitnija karakteristika fasadnog zida koja ocenjuje energetsku efikasnost materijala i učestvuje u ukupnoj analizi toplotnih gubitaka.

Što je toplotna provodljivost manja, to je toplotna zaštita zgrade bolja.

TERMOIZOLACIONA SVOJSTVA

Odlična termoizolaciona svojstva KLIMABLOC-a su posledica mikrošupljina u samoj sirovini, kao i oblika samog bloka, koji maksimalno produžava put neophodan za prolaz toplote.

KLIMABLOC

Zorka Opeka / KLIMABLOC

Raspored vertikalnih šupljina direktno utiče na toplotna svojstva materijala zbog specifičnog prolaza toplog i hladnog vazduha kroz blok. Vazduh je odličan izolator, pa vazdušne komore imaju svojstvo da akumuliraju toplotu, te je leti potrebno manje vremena za hlađenje, a zimi za zagrevanje kuće.

www.zorka-opeka.rs

ZORKA OPEKA
Obrenovački put bb, 15000 Šabac
+381 15 000 0000
kontakt@zorka-opeka.rs
www.zorka-opeka.rs