Connect with us
Građevina

BioloÅ”ki uređaj za prečiŔćavanje otpadnih voda AS-HSBR (30-600 ES)

AS-HSBR je hibridni reaktor koji koristi kombinaciju kontinuiranog i SBR reaktora kako bi se postigao maksimalni učinak u tretmanu otpadne vode koje nemaju konstantni dotok i konstantan kvalitet otpadne vode u uređaj.

Ovaj tip UPOV-a namenjen je za prečiŔćavanje otpadnih voda iz kućanstava, apartmanskih i hotelskih objekata i objekata slične namene. Prednost ovog uređaja za prečiŔćavanje otpadnih voda ogleda se u sposobnosti lakog prilagođavanja lokalnim uslovima i mogućnosti upravljanja uređajem u rasponu kapaciteta od 50 do 110%. Na osnovu nestandardnih zahteva projektovali smo UPOV koji se može nositi sa zahtevima za uklanjanje NH4, Ntotal i P.

Prednosti

  • Kompletna isporuka (sve je uključeno u cenu)
  • Niski troÅ”kovi rada i potroÅ”nje energije
  • Visoka prilagodljivost
  • Visoka pouzdanost u radu
  • Izolovani poklopac na inox Å”arkama sa mogućnoŔću zaključavanja
  • Jednostavno održavanje uređaja
  • Zahvaljujući inovativnoj konstrukciji SBR reaktora i tehnoloÅ”kim reÅ”enjima na izdvajanju vode osigurava se akumulacija za novu ulaznu otpadnu vodu
  • Jednostavne radne postavke, mogućnost rada sa pola kapaciteta
  • Ā Korisnička podrÅ”ka i servisiranje

ASā€“HSBR

Otpadna voda ulazi u primarni taložnik, koji istovremeno služi kao spremnik za viÅ”ak mulja. U spremniku se zadržavaju plutajuće i sedimentacijske nečistoće te se podvrgavaju anaerobnoj razgradnji. Prethodno tretirana otpadna voda ulazi u odjeljak za aktivaciju gde se odvijaju sve faze ciklusa pročiŔćavanja.

ASā€“HSBR PROFI

U poređenju sa osnovnim tipom, linija AS-HSBR PROFI dodatno je opremljena sondom sa automatskom kontrolom kiseonika u delu aktivacije, pumpom za mulj za unutraÅ”nju recirkulaciju u razdoblju niskog opterećenja, merenja radnih sati kompresora i merenja protoka pročiŔćene otpadne vode kao i sistemom za daljinsko praćenje i dojavom kvarova putem SMS-a i web aplikacije.

ASā€“HSBR P

Opremljen je opremom za precipitaciju fosfora. Zbog ovog dodatnog procesa uređaj osigurava koncentraciju fosfora na izlazu Ptotal = 2 mg/l.

ASā€“HSBR PUMP

Za razliku od osnovnog tipa, AS-HSBR PUMP sadrži ugrađeno prepumpno okno koje je opremljeno sa pumpom za mulj i reÅ”etkastu koÅ”aru za mehanički predtretman. Takođe, ova linija uređaja je duža za jedan metar, a ulazna cev može biti smeÅ”tena niže nego cev kod osnovnog tipa.

ASā€“HSBR DENITRI

Ovaj tip uređaja dodatno je opremljen delom za denitrifikaciju otpadnih voda.

Orbal Corp logo

ORBAL CORP d.o.o.
TikveŔka 17, 11000 Beograd
T. +381 11 407 39 03
M. +381 63 618 107
M. +381 64 113 09 04
office@orbalcorp.com
www.orbalcorp.com