Connect with us
Arhitektura

Arhitekta jednog grada – Leskovac: Edukacija je proces koji ne može da se desi preko noći

Studio VLDMR Design osnovan je 2012. godine u Beogradu, od strane Vladimira i Dine Golubović. Rad u studiju zasniva se na prožimanju arhitektonskih i srodnih nauka: urbanizma, arhitekture, dizajna i tehnologija, u cilju celishodnijeg pristupa radu i reÅ”avanju problema.

Za njih arhitektura predstavlja proces uređenja i dizajniranja prostora kroz projektovanje scenarija života u njemu. Samim tim dizajniranje enterijera predstavlja arhitektonski zadatak koji je lični i uvek u korelaciji sa korisnikom prostora. Vođeni idejom da komforni životni prostor treba da oslikava karakter korisnika prostora, sa posebnom pažnjom usmerenom ka detalju, smislu i suÅ”tini, studio VLDMRdesign nudi snagu i kreativnu energiju pri projektovanju i dizajniranju doma, poslovnog prostora ili već neke druge tipologije objekta. ProÅ”etali smo kroz Leskovac u ovom broju časopisa u okviru rubrike Arhitekta jednog grada i razgovarali sa dvojcem ispred VLDMRdesign Studija.

#intervju

Za časopis ā€žgrenef – građevinarstvo & energetska efikasnostā€ govori Vladimir Golubović, M.inž.arh. VLDMRdesign Studio

Dina Golubović_ master inženjer arhitekture

Dina Golubović_ master inženjer arhitekture

biografija: Dina Golubović_ master inženjer arhitekture

Rođena 15.2.1991. godine u Leskovcu. Diplomirala je 2013. godine osnovne akademske studije arhitekture na Arhitektonskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Master akademske studije arhitekture zavrÅ”ila je 2015. godine na Arhitektonskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, čime je stekla zvanje master inženjera arhitekture. Samostalni rad počinje nakon zavrÅ”etka studija. Paralelno radi u građevinskoj firmi ā€žIMG Timā€œ, Leskovac, od 2017 do 2019. godine, gde je usavrÅ”ila znanja o menadžmentu i organizaciji, kao i procesu izgradnje i izvođačkoj praksi.

Vladimir Golubović_master inženjer arhitekture

Vladimir Golubović_master inženjer arhitekture

biografija: Vladimir Golubović_master inženjer arhitekture

Rođen 18.1.1988. godine u Beogradu. Osnovne akademske studije arhitekture zavrÅ”io 2010. godine na Arhitektonskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Zvanje master inženjera arhitekture stekao je nakon zavrÅ”etka master akademskih studija arhitekture, na Arhitektonskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Tokom studija pokazuje zainteresovanost i želju za istraživanjem i usavrÅ”avanjem učestvujući u nastavi kao demonstrator i saradnik na viÅ”e kurseva u sklopu osnovnih i master studija na Arhitektonskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Dobitnik je prve nagrade sa kolegama na konkursu za idejno reÅ”enje prostorne kompozicije na temu ā€žZIDā€, Novi Sad, 2009. godine. Profesionalnu karijeru počinje 2012. godine kao saradnik u ateljeu ā€žKaÅ”telanā€ i grafički dizajner i spoljni saradnik u marketinÅ”koj agenciji ā€žOmnia Advertisingā€œ; spoljni saradnik arhitektonske vizuelizacije za potrebe klijenata a kasnije i kao arhitekta u salonu keramike i sanitarija ā€žAkvaButitkā€ u Beogradu. Paralelno pokreće samostalnu praksu 2012. godine.

Predstavite nam Leskovac, kroz jednu ili viÅ”e građevina, tj. gde vodite prijatelje kada dođu prvi put u vaÅ” grad?

Etimologija imena grada Leskovca je verovatno svima poznata i vodi poreklo od legende da je na mestu isuÅ”enog jezera podno brda u blizini sadaÅ”njeg grada iznikla biljka leska (leÅ”nik). Međutim kroz istoriju, pominju se nazivi kao Å”to su Hisar (rimsko utvrđenje na istoimenom brdu) kao i naziv Glubočica (Dubočica) ā€“ naselje koju vizantijski car Manojlo poklanja Stefanu Nemanji u XII veku. Zanimljivost je da tek 2007. godine dobija status grada i ako je dugi niz godina administrativni centar iste teritorijalne jedinice i Jablaničkog upravnog okruga.

Sigurno će vam sve ove informacije bolje preneti svaki istoričar, međutim, ono Å”to je nama posebno važno sa stanoviÅ”ta struke i na Å”ta smo posebno ponosni je to da Leskovac ima spomen-park ā€žRevolucijeā€œ, lociran na istočnoj padini brda Hisar, čija je izgradnja zavrÅ”ena 1971. godine a čiji je autor arhitekta Bogdan Bogdanović. Sam kompleks spomen-prostora počinje drvenim ulazom koji je izrezbaren po uzoru na lokalnu tradicionalnu arhitekturu dok se ceremonijalnim putem dužine od 450 metara prolazi niz kenotafa i stiže do simbolične konične skulpture koja se uzdiže nad amfiteatrom, lokalno nazvanom ā€žBoginjom pobedeā€œ, dok je sam Bogdan Bogdanović dao nadimak spomeniku ā€žÅ umska boginjaā€œ.

Nakon obilaska ovog kompleksa posvećenog palim borcima, razgledanje nastavljamo centralnom gradskom ulicom ā€“ Bulevarom Oslobođenja. Pored zgrade Leskovačkog kulturnog centra, objekta starog hotela ā€žDubočicaā€œ koji uživa zaÅ”titu spomenika kulture, svakako pažnju skrećemo i na Å op Đokićevu kuću, čija istorija doseže 140 godina unazad i jedan je od autentičnih objekata balkanske građanske arhitekture, koji je sad dom Turističke organizacije grada Leskovca.

Šop Đokićeva kuća / foto: Vladimir i Dina Golubović

Šop Đokićeva kuća / foto: Vladimir i Dina Golubović

Naravno, savremeno rekonstruisani glavni gradski trg je neizostavno mesto kraćeg predaha pogotovo u letnjim mesecima. Ukoliko vremenske prilike budu blage i dozvole malo duži boravak u prirodi, upućujemo se i do 17 kilometara udaljenog zdanja jedne od prvih hidroelektrana (preciznije druge) u Srbiji u mestu Vučje na reci Vučjanka, koja je i dan danas u funkciji. Otvaranje je bilo davne 1903. godine 11. decembra, dok taj datum nije slučajno odabran već aludira na davnu 1877. godinu i datum oslobođenja grada od Turaka.

Hidroelektrana Vučje / foto: www.gradleskovac.org

Hidroelektrana Vučje / foto: www.gradleskovac.org

Kako smo već dovoljno umorili naÅ”e prijatelje ā€žedukativnimā€œ sadržajem, svakako ih vodimo na neka od dobro poznatih mesta kulinarskog sveta, po čemu je Leskovac zapravo zaista i najpoznatiji Å”iroj javnosti. Na trpezi se obavezno nalaze specijaliteti od paprike, ajvar, mlečni proizvodi u raznim oblicima, dok je naravno zvezda večeri, neprikosnoveni roÅ”tilj.

Grad je počeo da se razvija nakon oslobađanja od Turaka 1877. godine, a sredinom XIX veka imao je čak 13 fabrika tekstila. Nakon toga dobija i Å”iroke ulice, prugu koja ga je povezivala sa Beogradom i Solunom. Koliko je ostalo Leskovca iz tog perioda?

Da, Mali ili Srpski Mančester, kako vam je draže. Nakon nekoliko uspeÅ”nih decenija od tog oslobođenja, Leskovac kao grad od 18.000 stanovnika ima 45 većih i manjih preduzeća iz 7 industrijskih grana, 375 trgovačkih radnji, 579 registrovanih zanatlijskih firmi, 150 kafana, 2 hotela, potpunu energetsku nezavisnost, 7 novčanih zavoda (banaka), stopu zaposlenosti od nekih 28%… zaista fascinantni podaci. Očigledno je grad imao dobro strateÅ”ko-geografski položaj, prirodne resurse ili veliku pomoć tj. ulaganja države. Međutim, niÅ”ta od tih nabrojanih ā€žprednostiā€œ zapravo nije bila u pitanju. Ono Å”to je velika prednost lokalnog stanovniÅ”tva i Å”to je godinama, pogotovo tada, davalo dobre rezultate je njihova preduzimljivost. Njihova sposobnost se ogledala prvo u trgovini kudeljom, zatim stečenim kapitalom kojim su otvarali fabrike i slali decu na Å”kolovanje u Englesku i Francusku, kao dovitljivim ā€žÅ”pijuniranjemā€œ bugarskih fabrika i proizvodnog procesa tekstila.

Onda sledi krah, uslovno reći utopije. Nakon II svetskog rata, većina fabrika biva raseljeno, većina preduzetnika, Å”kolovanih i obrazovanih ljudi smenjeno sa bitnih pozicija. Čini se kao da se grad joÅ” uvek nije u potpunosti oporavio od tog sloma.

Glavni gradski trg, Leskovac / foto: Vladimir i Dina Golubović

Glavni gradski trg, Leskovac / foto: Vladimir i Dina Golubović

Nasleđe grada nedvosmisleno govori da je grad nekada bio jak ekonomski centar. Å iroki bulevari, dobra povezanost grada drumskim i Å”inskim saobraćajem u poslednjih 10 godina vraća gradu staru slavu, otvaraju se mnoge strane fabrike koje zapoÅ”ljavaju veliki broj stanovnika, pa samim tim grad doživljava novi procvat. Možemo slobodno reći da se grad nalazi u trećoj renesansi novog doba.

Čiji uticaj, gledano istorijski, je najuočljiviji u Leskovcu?

Možda jedno od najkompleksnijih pitanja. Jednoglasno bismo rekli da je to uticaj svih preduzetnika iz zlatnog doba Leskovca u periodu od 1918-1940. godine.

Iz ugla struke, Å”ta vam se u Leskovcu čini dobrim? Koliko se po VaÅ”em miÅ”ljenju vidi napredak u građevinskom sektoru?

Leskovac proživljava po naÅ”oj proceni neku treću renesansu novog doba, kao Å”to smo već naveli. Za svaku pohvalu su revitalizacije starih zdanja objekta sajma, zapuÅ”tenih zgrada raznih fabrika. Generalno, novi život postojećih objekata je vrlo zanimljiva tema kojoj treba posvetiti posebnu pažnju.

Å to se tiče napretka u građevinskom sektoru, on se ogleda uglavnom (nedvosmisleno je dominantan industrijski sektor u odnosu na stambeni) u industrijskom sektoru. Ali to je po naÅ”em miÅ”ljenju uzročno-posledična veza. ViÅ”e fabrika znači viÅ”e radnih mesta i boljeg ekonomskog stanja celog druÅ”tva pa samim tim se pojavljuje i potreba za novim stambenim prostorima. Tako da su neka naÅ”a očekivanja kao Å”to se desilo i u Beogradu, da potražnja postane veća nego ponuda i da se grad u skorijoj budućnosti vrtoglavo razvije.

Kako biste uporedili arhitekturu u Leskovcu sa arhitekturom ostatka Srbije, koliko ima specifičnosti, sličnosti i razlika?

Imamo tu prednost da je Dina rođena i odrasla u Leskovcu, dok je Vladimir rođen i odrastao u Beogradu, pa možemo da na ovo pitanje odgovorimo sa dve autentične tačke glediÅ”ta. Leskovac kao i ostatak Srbije, grad gde se pojavi veći broj fabrika, proživljava svoju ekspanziju, povezuju se razuđena naselja i spaja se u jedan veliki konglomerat. ViÅ”eporodična naselja su planski nastajala i tu imamo prepoznatljivu crtu posleratnog (II Svetski rat) brutalizma. To možemo da prepoznamo u skoro svakom gradu u periodu od 1950-1980 godine proÅ”log veka.

Å to se tiče savremene arhitekture, tu imamo dominanto u pogledu izgrađenih kvadrata industrijske i proizvodne komplekse raznih fabrika. NaÅ”e stručno miÅ”ljenje je da ti objekti, sa svojim velikim gabaritima neizostavno moraju da imaju viÅ”e umetničkih kvaliteta a ne da budu jednostavno bele kocke među nama poznatije kao ā€žfetaā€œ (aluzija na kocku sira).

Corner Beer&Bar, Leskovac / foto: Vladimir i Dina Golubović

Corner Beer&Bar, Leskovac / foto: Vladimir i Dina Golubović

Å to se tiče jednoporodične arhitekture, tu imamo nekoliko viđenijih uzora i bezbroj njihovih interpretacija. Kako nas posao vodi na razne krajeve zemlje, možemo već da izdvojimo neke lako uočljive karakteristike lokalne arhitekture svakog okruga posebno. Za Leskovac je karakterističan momenat gde fasada mora da poseduje viÅ”e grupacija od po tri horizontalnih kanelura na fasadi. Jednostavno se neko toga dosetio i sad se na skoro svakoj kući to pojavljuje.

Zapravo dovitljiva upotreba osnovnih materijala u zadatim prostornim okvirima predstavlja onu pravu arhitekturu i manifestuje sposobnost autora da postigne dobre rezultate sa malo ā€žalataā€œ.

Koliko je prosečan leskovčanin upoznat za energetski efikasnim materijalima i da li vas pitaju za savet, tj. da li su vaŔi klijenti spremni da plate viŔe, kako bi dobili kvalitetniji životni ili poslovni prostora?

Većina, realno gledano, kao i ostatak Srbije, gleda da uÅ”tedi na svakom koraku. Nema tu neke posebne filozofije, mislimo da nije pitanje samo lokalno već pitanje kolektivne svesti i stava prema energetskoj efikasnosti. MiÅ”ljenja smo da tu počinje i da se na tom istom mestu zavrÅ”ava svaka debata o tome koliko su klijenti odnosno investitori spremni da čuju a kamoli da plate viÅ”e za neki materijal.

Energetska efikasnost je realno gledano za njih deo, odnosno set normi koje moraju zakonski da se ispune kroz projekat. Mi, kao autori, moramo da preuzmemo veću odgovornost na sebe i da budemo pre svega dobri prenosioci znanja i da edukujemo naÅ”e klijente.

Ovim putem kritikujem nas kao studio, tako i sve kolege koji nemaju strpljenja da svojim klijentima predstave suÅ”tinsku važnost upotrebe dobrih materijala pri osmiÅ”ljavanju a kasnije i kroz realizaciju objekata. Edukacija je proces, koji ne može da se desi preko noći, ali konstantno ponavljanje je neizbežno.

Da li investitori u vaŔem gradu, danas ulažu viŔe novca u izgradnju viŔestambenih objekata ili se samo poŔtuje minimum propisan zakonom?

Ovde moramo da budemo lokal patriote i da kritikujemo većinu investitora iz cele Srbije. Kako se prevashodno bavimo projektovanjem i dizajnom enterijera, nailazimo na novogradnje koje su blago rečeno katastrofalne. NepoÅ”tovanje bilo kakvih normi, forsiranje u Å”to većoj povrÅ”ini koja može da se proda, gledanje na arhitekturu samo kroz prizmu profita. Mi kao arhitekte, u kolektivu moramo da kažemo ne svemu tome i da stanemo na put investitorskom urbanizmu koji donosi isključivo i samo Å”tetu svima nama.

Često se deÅ”ava da stanovi novijeg datuma nemaju ni minimum propisan zakonom. Ali ko je tu zapravo kriv? Ovo su već neka filozofska pitanja, gde neće biti dovoljno ni nekoliko tomova da se o tome kvalitetno diskutuje.

Kako ocenjujete savremenu arhitektonsku produkciju u Srbiji, naročito sa aspekta energetske efikasnosti? Koliko je to kod nas zaživelo, tj. da li je ā€žnaÅ”a svestā€ spremna za nove materijale?

NaÅ”a svest je spremna. Zapravo, bolje rečeno nije samo spremna, već je dovedena u situaciju da je energetska efikasnost neizostavni činilac, ili joÅ” bolje rečeno imperativ svakog projekta. U poslednje vreme se pojavljuju objekti koji zavređuju pažnju i koji nedvosmisleno treba da služe kao domaći zadatak svim autorima kako posmatrati objekat kroz prizmu energetski efikasne arhitekture koja pri tome sadrži sve elemente, kako estetske tako i funkcionalne.

Corner Beer&Bar, Leskovac / foto: Vladimir i Dina Golubović

Corner Beer&Bar, Leskovac / foto: Vladimir i Dina Golubović

Radite od Leskovca do Beograda, predstavite nam vaŔ studio i na koji VaŔ projekat ste najviŔe ponosni?

U poslednje vreme se Ŕalimo da smo kancelariju zamenili automobilom (žalimo Ŕto ne postoji dovoljno razvijena infrastruktura duž auto- puta za električna vozila), a kako smo do sada veliku količinu posla zavrŔavali nas dvoje, naravno sa sporadičnim spoljnim saradnicima, preduzeli smo hrabar iskorak (za mali biro) i u realizaciji projekata imamo od nedavno pojačanja bez kojih bismo bili totalno neproduktivni.

NaŔ tim čini nas troje master inženjera arhitekture i jedan master inženjer unutraŔnje arhitekture. Prevashodno se bavimo projektovanjem i dizajnom enterijera raznih tipologija prostora, od rezidencijalnih do poslovnih objekata. Volimo da kreiramo scenarije kako se predmetni prostor koristi i upotrebom znanja iz raznih oblasti arhitekture kreiramo funkcionalne i vizuelno dopadljive projekte.

Nismo u mogućnosti da se odlučimo za jedan projekat na koji smo posebno ponosni pa predstavljamo skromno samo dva totalno različita a opet zanimljiva prostora. Takođe, ovi projekti imaju posebnu važnost za naÅ” studio, jer smo bili autori total dizajna. Projektovanje prostora, dizajn enterijera i kompletni vizuelni identitet firmi.

Corner Beer&Bar je savremena interpretacija starih pivnica. Dobro raspoloženje svih gostiju okupljenih oko zajedničke ljubavi prema dobrom pivu i kvalitetnim austrijskim kobasicama. Projektovan i realizovan 2018. godine, ukupne povrÅ”ine 100 m2. Svaki ugostiteljski objekat predstavlja niz izazova koji se postavljaju pred autore, međutim kako je Vladimir između ostalog i sertifikovani bartender, sama organizaciona postavka prostora je bila umnogome olakÅ”ana.

Play Gym, Leskovac / foto: Stefan PeÅ”ić

Play Gym, Leskovac / foto: Stefan PeÅ”ić

PLAY GYM je moderni fitnes centar, koji svojim dopadljivim dizajnom nikoga ne ostavlja ravnoduÅ”nim. Upotrebom monohromatskih materijala, drveta i živopisnih boja, prostor odiÅ”e jakim kontrastima i atraktivnim vizurama (sam prostor fitnes centra je pozicioniran na glavnom gradskom trgu). Ukupna povrÅ”ina prostora od 350 m2 zadovoljava nesmetani istovremeni boravak oko 40 vežbača. Usled velike zainteresovanosti kako amaterskih tako i profesionalnih sportista, ovaj centar će uskoro biti proÅ”iren, već samo nakon nekoliko nedelja aktivnog poslovanja.

Da li je danas lakÅ”e biti arhitekta u Srbiji nego pre 30 godina, na početku raspada Jugoslavije? Da li mislite da se vraća poverenje i respekt koji su vaÅ”e kolege imale pre 50 ili 60 godina.

Upotrebom savremenih softverskih reÅ”enja, pojednostavljenom 3D vizualizacijom i vrlo naprednim računarima, arhitektama je veoma olakÅ”an posao u danaÅ”nje vreme. Međutim, sa stanoviÅ”ta same struke, pred arhitekte je postavljen veliki pritisak kako klijenata tako i same stručne javnosti. Sve Å”to nosi savremeno druÅ”tvo, ubrzan životni stil, mnoÅ”tvo i dostupnost informacija svakako u isto vreme olakÅ”ava i otežava sam kreativni proces. Kao čovečanstvo, nismo definitivno spremni na ovaj rapidni razvoj.

Å to se tiče respekta koji uvažavaju arhitekte, definitivno veliko otrežnjenje smo doživeli na CERSAIE sajmu keramike u Bolonji, gde smo ponovo dobili informaciju da naÅ”e kolege u Italiji uživaju apsolutni respekt. Definitivno je naÅ”e druÅ”tvo u novom preporodu i definitivno se vraća poÅ”tovanje u sve struke, tako da nam sigurno slede sve bolji dani.

Å ta je po Vama najvažnije mladom arhitekti na početku karijere, ili Å”ta biste savetovali vaÅ”e buduće kolege?

Savet koji svim naÅ”im mladim kolegama dajemo, na žalost koji ne može empirijski da se prenese, već moraju da osete na ā€žsvojoj kožiā€œ je taj da moraju da budu preduzimljivi, jer niko ne čeka samo na njih da zavrÅ”e Å”kolovanje, kao i da nakon zavrÅ”enog fakulteta tek kreće proces neprekidne edukacije. Mlade kolege treba da razumeju da se svi ti predivni crteži i vizualizacije podrazumevaju. Izađite na tržiÅ”te, ponudite klijentima reÅ”enje, reagujte odmah, budite dostupni i postavite granice na vreme. Arhitektura je predivna ali i prezahtevna struka koja može da vas nagradi ali isto tako i obeshrabri.

Kako vam izgleda ā€žgrenefā€, jedini domaći časopis koji se bavi domaćom gradnjom i arhitekturom i koliko je on važan za arhitektonsku scenu u zemlji?

Å tampani oblici časopisa su u naÅ”oj generaciji ā€žmilenijalacaā€œ izgubili primat. Većinu edukativnih sadržaja gledamo na nekoj online platformi, gde pratimo rad kako domaćih tako i stranih kolega, pratimo novosti u oblasti materijala, tehnika ili principa projektovanja. Međutim, težinu koju nosi sa sobom publikovan projekat u Å”tampanom izdanju, ne može da zameni apsolutno niÅ”ta.

Velika prednost ā€žGrenefaā€œ je u tome Å”to umesto nas radi kategorizaciju i odabir kvalitetnog sadržaja i Å”tedi nam vreme, gde zapravo ciljano nailazimo na teme koje su nam bitne, umesto da odvajamo dragocene sate na razne pretrage.