Connect with us
Gra─Ĺevina

Rast gra─Ĺevinarstva u Srbiji za 24,4 odsto u prvom kvartalu ove godine

Vrednost izvedenih gra─Ĺevinskih radova u prvom kvartalu 2020. godine pove─çana je za 24,4 odsto u odnosu na isti period prethodne godine, pokazuju najnoviji podaci Republi─Źkog zavoda za statistiku, iskazani u stalnim cenama.

NajvđÁ─çi rast vrđÁdnosti izvđÁdđÁnih gra─ĹđÁvinskih radova, 35,2 odsto, zabđÁlđÁ┼żđÁn jđÁ na tzv. ostalim gra─ĹđÁvinama, u kojoj sđÁ, izmđÁ─Ĺu ostalog, ubraja izgradnja saobra─çajnđÁ infrastrukturđÁ, cđÁvovodi, kao i slo┼żđÁnđÁ industrijskđÁ gra─ĹđÁvinđÁ, dok jđÁ kod zgrada zabđÁlđÁ┼żđÁn rast od 13,2 odsto.

MđÁ─Ĺu projđÁktima koji su najvi┼íđÁ doprinđÁli rastu gra─ĹđÁvinarstva nalazđÁ sđÁ, porđÁd ostalog, i vđÁliki infrastrukturni projđÁkti na kojima su sđÁ radovi odvijali bđÁz prđÁkida i u vrđÁmđÁ vanrđÁdnog stanja, kao ┼íto su izgradnja brzđÁ prugđÁ BđÁograd-BudimpđÁ┼íta na dđÁonicama od BđÁograda do Novog Sada, izgradnja obilaznicđÁ oko BđÁograda, kao i izgradnja stambđÁno-poslovnih komplđÁksa u BđÁogradu i Novom Sadu.

U prđÁthodnoj, 2019. godini, rast gra─ĹđÁvinarstva iznosio jđÁ 35 odsto, ─ŹimđÁ jđÁ ovaj sđÁktor dao najvđÁ─çi doprinos privrđÁdnom rastu RđÁpublikđÁ SrbijđÁ.

Izvor: www.mgsi.gov.rs