Connect with us
Arhitektura

Raspis konkursa za urbanističko-arhitektonsko reŔenje

Otvoreni, međunarodni, anketni, jednostepeni, anonimni Urbanističko-arhitektonski konkurs za urbanu obnovu i rehabilitaciju prostorne kulturno-istorijske celine ā€žVojno-tehnički zavod u Kragujevcuā€œ. Konkurs se raspisuje kao javna nabavka – konkurs za dizajn, i objavljen je na portalu javnih nabavki.

Predmet konkursa je urbanističko-arhitektonsko reÅ”enje prostorne kulturno istorijske celine ā€žVojno – tehnički zavod u Kragujevcuā€œ ā€“ zona I, sa idejnim arhitektonskim reÅ”enjima objekata i parternih povrÅ”ina u njegovom ā€žjezgruā€œ (prostor ā€žKnežev arsenalā€œ).

Osnovni cilj konkursa je da se, u skladu sa konkursnim zadatkom, značajem i potencijalima lokacije, izabere najkvalitetnije urbanističko-arhitektonsko reÅ”enje, koje korespondira sa okruženjem i prilagođeno je vrednostima ambijenta zaÅ”tićene prostorno kulturno-istorijske celine.

Težnja je da se kroz konkursne aktivnosti sagledaju aktuelni potencijali prostora, u skladu sa kulturno-istorijskim kontekstom, značajem prostora, uz anticipaciju njegovog budućeg razvoja.Konkursna reÅ”enja, izabrana na osnovu utvrđenih kriterijuma za ocenu dizajna (konkursnih radova), služiće kao osnov za formulisanje planskog reÅ”enja, dalju plansku razradu i realizaciju.

Zadatak konkursa

U skladu sa definisanim zonama intervencija u konkursnom obuhvatu, zadatak konkursa obuhvata:

*u okviru težiÅ”ne zone (zona 1): urbanističko-arhitektonsko reÅ”enje sa predlogom namena za sve (postojeće i eventualno planirane) objekte u zoni i uređenjem parternih povrÅ”ina; idejno arhitektonsko reÅ”enje sa detaljnom programskom razradom za minimum 2 objekta u zoni, od kojih je obavezno arhitektonsko reÅ”enje objekta maÅ”inske radionice (objekat br. 5)

*u okviru programske zone (zona 2): programski koncept sa volumetrijom objekata, komunikacijama i otvorenim prostorima, a u skladu sa posebnim uslovima i merama zaŔtite za objekte i prostore u zoni; sve objekte, prostore i sadržaje planirati u kontekstu celine, naročito u kontekstu uspostavljanja vizuelne i programske povezanosti zone 1 i 2.

* u okviru kontaktne zone (zona 3): pravce povezivanja kompleksa sa okruženjem i provera prostornih i funkcionalnih odnosa unutar i izvan kompleksa. Zona se ne mora reÅ”avati u celini, već onaj deo koji učesnik konkursa odredi da je važan za celovitost koncepta.

*kontekstualno područje (zona 4): provera prostornih odnosa unutar kompleksa, bez intervencija unutar same zone.

Bruto nagradni fond je 8.000.000,00 dinara

Ukoliko do utvrđenog roka pristigne najmanje 5 radova i ukoliko isti zadovoljavaju propozicije konkursa, dodelide se sledeće nagrade u ukupnom iznosu bruto nagradnog fonda (u iznosu od 8.000.000,00 dinara) prema slededoj raspodeli:

* Prva nagrada 4.000.000,00 dinara
* Druga nagrada 2.000.000,00 dinara
* Treća nagrada 1.000.000,00 dinara
* Fond za otkupe 1.000.000,00 dinara

Krajnji rok za podnoÅ”enje konkursnih radova/ponude je 10.05.2022.Ā godine doĀ 13:00 časova(GTM+1 / CET), a objavljivanje rezultata konkursa će biti 25.05. 2022. godine do 15:00 časova (GTM +1).

Učesnik konkursa predaje konkursni rad/ponudu elektronski isključivo na Portal javnih nabavki.

Uslovi učeŔća na konkursu

Pravo na učeŔće imaju fizička lica sa stečenom visokom stručnom spremom iz oblasti arhitekture, bez obzira na njihovu teritorijalnu pripadnost i njihov lične osobine, ili pravna lica koja imenuju lice sa stečenom visokom stručnom spremom iz oblasti arhitekture.

Takođe:

  • Učesnici konkursa imaju slobodu da u svoje timove uključe stručnjake iz drugih struka koji bi svojim stručnim stavovima i znanjima doprineli unapređenju konkursnih reÅ”enja, kao i studente.
  • Učesnik na konkursu ne može biti lice koje je neposredno angažovano na pripremi i sprovođenju konkursa, ukoliko je u srodstvu (ili neposredno sarađuje sa istim), kao ni lice koje je u upravi ili je zaposleno kod organa koji raspisuje konkurs.
  • Svaki učesnik konkursa/ponuđač koji je zvanično preuzeo konkursnu dokumentaciju stiče pravo učeŔća na konkursu.
  • Predajom rada svaki učesnik/ponuđač prihvata propozicije ovog konkursa.
  • Konkursni rad mora biti dostavljen na vreme i načinom utvrđenim raspisom konkursa.
  • Konkursni rad mora biti izrađen na način tehničko-oblikovne obrade i sadržati sve delove određene raspisom konkursa.Ā 

Za viÅ”e informacija o konkursu pročitajte na sajtu Udruženja urbanista Srbije.Ā 

udruzenje urbanista srbije logo

Kneza MiloŔa 9/1
11000 Beograd, Srbija
e-mail: urbanist@eunet.rs
Ā  Ā  Ā  Ā  Ā  Ā  Ā  udruzenjeurb@gmail.com
tel/fax: +381.11.3347.418
web sajt: http://www.uus.org.rs/