Connect with us
Arhitektura

Raspis konkursa za urbanističko-arhitektonsko rešenje

Objavljeno

:

obnova stara zgrada

Otvoreni, međunarodni, anketni, jednostepeni, anonimni Urbanističko-arhitektonski konkurs za urbanu obnovu i rehabilitaciju prostorne kulturno-istorijske celine „Vojno-tehnički zavod u Kragujevcu“. Konkurs se raspisuje kao javna nabavka – konkurs za dizajn, i objavljen je na portalu javnih nabavki.

Predmet konkursa je urbanističko-arhitektonsko rešenje prostorne kulturno istorijske celine „Vojno – tehnički zavod u Kragujevcu“ – zona I, sa idejnim arhitektonskim rešenjima objekata i parternih površina u njegovom „jezgru“ (prostor „Knežev arsenal“).

Osnovni cilj konkursa je da se, u skladu sa konkursnim zadatkom, značajem i potencijalima lokacije, izabere najkvalitetnije urbanističko-arhitektonsko rešenje, koje korespondira sa okruženjem i prilagođeno je vrednostima ambijenta zaštićene prostorno kulturno-istorijske celine.

Težnja je da se kroz konkursne aktivnosti sagledaju aktuelni potencijali prostora, u skladu sa kulturno-istorijskim kontekstom, značajem prostora, uz anticipaciju njegovog budućeg razvoja.Konkursna rešenja, izabrana na osnovu utvrđenih kriterijuma za ocenu dizajna (konkursnih radova), služiće kao osnov za formulisanje planskog rešenja, dalju plansku razradu i realizaciju.

Zadatak konkursa

U skladu sa definisanim zonama intervencija u konkursnom obuhvatu, zadatak konkursa obuhvata:

*u okviru težišne zone (zona 1): urbanističko-arhitektonsko rešenje sa predlogom namena za sve (postojeće i eventualno planirane) objekte u zoni i uređenjem parternih površina; idejno arhitektonsko rešenje sa detaljnom programskom razradom za minimum 2 objekta u zoni, od kojih je obavezno arhitektonsko rešenje objekta mašinske radionice (objekat br. 5)

*u okviru programske zone (zona 2): programski koncept sa volumetrijom objekata, komunikacijama i otvorenim prostorima, a u skladu sa posebnim uslovima i merama zaštite za objekte i prostore u zoni; sve objekte, prostore i sadržaje planirati u kontekstu celine, naročito u kontekstu uspostavljanja vizuelne i programske povezanosti zone 1 i 2.

* u okviru kontaktne zone (zona 3): pravce povezivanja kompleksa sa okruženjem i provera prostornih i funkcionalnih odnosa unutar i izvan kompleksa. Zona se ne mora rešavati u celini, već onaj deo koji učesnik konkursa odredi da je važan za celovitost koncepta.

*kontekstualno područje (zona 4): provera prostornih odnosa unutar kompleksa, bez intervencija unutar same zone.

Bruto nagradni fond je 8.000.000,00 dinara

Ukoliko do utvrđenog roka pristigne najmanje 5 radova i ukoliko isti zadovoljavaju propozicije konkursa, dodelide se sledeće nagrade u ukupnom iznosu bruto nagradnog fonda (u iznosu od 8.000.000,00 dinara) prema slededoj raspodeli:

* Prva nagrada 4.000.000,00 dinara
* Druga nagrada 2.000.000,00 dinara
* Treća nagrada 1.000.000,00 dinara
* Fond za otkupe 1.000.000,00 dinara

Krajnji rok za podnošenje konkursnih radova/ponude je 10.05.2022. godine do 13:00 časova(GTM+1 / CET), a objavljivanje rezultata konkursa će biti 25.05. 2022. godine do 15:00 časova (GTM +1).

Učesnik konkursa predaje konkursni rad/ponudu elektronski isključivo na Portal javnih nabavki.

Uslovi učešća na konkursu

Pravo na učešće imaju fizička lica sa stečenom visokom stručnom spremom iz oblasti arhitekture, bez obzira na njihovu teritorijalnu pripadnost i njihov lične osobine, ili pravna lica koja imenuju lice sa stečenom visokom stručnom spremom iz oblasti arhitekture.

Takođe:

  • Učesnici konkursa imaju slobodu da u svoje timove uključe stručnjake iz drugih struka koji bi svojim stručnim stavovima i znanjima doprineli unapređenju konkursnih rešenja, kao i studente.
  • Učesnik na konkursu ne može biti lice koje je neposredno angažovano na pripremi i sprovođenju konkursa, ukoliko je u srodstvu (ili neposredno sarađuje sa istim), kao ni lice koje je u upravi ili je zaposleno kod organa koji raspisuje konkurs.
  • Svaki učesnik konkursa/ponuđač koji je zvanično preuzeo konkursnu dokumentaciju stiče pravo učešća na konkursu.
  • Predajom rada svaki učesnik/ponuđač prihvata propozicije ovog konkursa.
  • Konkursni rad mora biti dostavljen na vreme i načinom utvrđenim raspisom konkursa.
  • Konkursni rad mora biti izrađen na način tehničko-oblikovne obrade i sadržati sve delove određene raspisom konkursa. 

Za više informacija o konkursu pročitajte na sajtu Udruženja urbanista Srbije

udruzenje urbanista srbije logo

Kneza Miloša 9/1
11000 Beograd, Srbija
e-mail: urbanist@eunet.rs
              udruzenjeurb@gmail.com
tel/fax: +381.11.3347.418
web sajt: http://www.uus.org.rs/

Advertisement reklama na grenef portalu

Izdvojeno

Sa portala

Energetska efikasnost objekata Energetska efikasnost objekata
Energetska efikasnost1 mesec ranije

Energetska efikasnost objekata u kriznom vremenu

Radeći u polju energetske efikasnosti objekata poslednjih 10-ak godina, na mnogobrojnim projektima različitih nivoa energetske efikasnosti i održivosti u najširem...

Ytong zelena gradnja Ytong zelena gradnja
Energetska efikasnost1 mesec ranije

Zelena gradnja i najvažnije odlike

“Zelenim” se nazivaju oni objekti koji su građeni po principima održive gradnje. Najvažnije odlike „zelene gradnje“ su: manja potrošnja energije...

Antenall tim za projektnu podršku na projektima Antenall tim za projektnu podršku na projektima
Energetska efikasnost2 meseca ranije

Kako naći najbolju podršku za vaš projekat?

Velika tražnja dovela je i do hiper ponude gde nije lako razaznati kome se obratiti od inženjera, arhitekata, projektnih biroa...

Energetska efikasnost je dobitna kombinacija i za kompanije i za klimu Energetska efikasnost je dobitna kombinacija i za kompanije i za klimu
Energetska efikasnost2 meseca ranije

Najbolji način za smanjenje troškova i emisija štetnih gasova

S obzirom na to da se kompanije širom sveta suočavaju s ogromnim pritiskom kada je reč o troškovima energije i...

Divus Apartmani Divčibare Divus Apartmani Divčibare
Arhitektura2 meseca ranije

ENERGY NET predstavlja najnoviji projekat Divus apartmani Divčibare

Vođena svrhom da stvara bolju atmosferu po meri čoveka u skladu sa prirodom, kompanija ENERGY NET već više od 30...

Vegetativni zidovi na fasadnom omotaču Vegetativni zidovi na fasadnom omotaču
Arhitektura3 meseca ranije

Vegetativni zidovi u arhitekturi

Vegetativni zidovi koji fasadni omotač pretvaraju iz statičnog u dinamičan odnos prema posmatraču, u gustim urbanim sredinama imaju veliki potencijal...

Sadržaj

Popularno