Connect with us
Materijali

Testiranje zvučne izolacije u Kraljevim Čardacima na Kopaoniku

Zvučna zaštita kao tema u akustici nastala je iz potrebe čoveka da se zaštiti od zvukova koji se definišu kao buka, što je po definiciji svaki neželjeni zvuk. Da li će se neki zvuk smatrati bukom ili ne nije pitanje nivoa zvučnog pritiska koji se može izmeriti, nego činjenice da on svojom pojavom nekog ometa.

Buka je jedan od osnovnih uzroka kompleksnog oštećenja zdravlja i nepovoljno deluje na ceo organizam. U poređenju sa drugim aspektima u životnoj sredini, za kontrolu buke veoma često nema razumevanja, pre svega zbog nedovoljnog poznavanja (“skrivenih”) efekata koje buka može da izazove na čoveka.

Akustik Term E700

stručnjaci sa Instituta IMS su nedavno merili vrednost udarne buke u novom objektu Kraljevih Čardaka na Kopaoniku

Za zaštitu od buke u spoljašnjoj sredini odgovorna je takozvana “društvena zajednica” (država, gradovi, opštine). Kada govorimo o zaštiti od buke u unutrašnjosti zgrada i akustičnog komfora u njima, za ostvarenje tog zadatka odgovorni su svi učesnici u izgradnji zgrade – investitor, projektanti i graditelji. Stoga je neophodno da se mere zaštite od buke dosledno planiraju i pravilno sprovode, kako prilikom izgradnje novih, tako i prilikom modernizacije ili adaptacije postojećih objekata. Zbog stalnih žalbi kontrola zvučne zaštite objekata postaje sve važnija.

Nivo udarnog zvuka

Akustik Term E700

Koraci, padanje raznih predmeta, vibracije raznih uređaja i sl. stvaraju buku u susednim prostorijama, a posebno u prostorijama ispod. Kako bi se smanjila buka izazvana udarnim zvukom na mestu njenog nastanka u podove se postavlja jedan elastični sloj i dodatna masa oslonjena na taj sloj i takva konstrukcija se naziva plivajući pod. Između izvora buke i građevinske konstrukcije mora se postaviti odgovarajući elastični materijal ispod košuljice.

Presek slojeva podne konstrukcije sa plivajućim podom i spoj sa zidom

Presek slojeva podne konstrukcije sa plivajućim podom i spoj sa zidom

Na međuspratnu konstrukciju ili sloj betona na tlu se postavlja AKUSTIK TERM E700, a zatim se postavlja parna brana. Po obodu zidova se postavljaju rubne trake, a preko parne brane se nanosi sloj tečnog estriha minimalne debljine 40-80mm koji treba da bude armiran (armirana cementna košuljica). Na kraju se postavlja završna podna obloga (laminat, parket, keramičke pločice i sl).

Kako se meri vrednost udarne buke?

Radi dokazivanja akustičkih karakteristika, stručnjaci sa Instituta IMS su nedavno merili vrednost udarne buke u novom objektu Kraljevih Čardaka na Kopaoniku gde je ugrađen Akustik Term E700 debljine 3 cm.

Ispitivanje pokazuje da je Akustik Term E700 odlično rešenje

Ispitivanje pokazuje da je Akustik Term E700 odlično rešenje

Merenje je rađeno taping mašinom. Tokom merenja pet tegova mase 0,5 kg padaju u ravnomernom ritmu svaki po dva puta u sekundi. Nivo udarnog zvuka dobija se merenjem nivoa zvuka u donjoj prostoriji, kada se u gornjoj prostoriji međuspratna konstrukcija pobuđuje takozvanom taping mašinom. Ispitivanje pokazuje da je Akustik Term E700 odlično rešenje za ispunjavanje usklađenosti sa vrednostima predviđenim važećim propisima.

Pogledajte testiranje zvučne izolacije u narednom videu: AKUSTIK TERM – testiranje zvučne izolacije – YouTube

Još jednom je dokazano da vam Akustik Term E700 omogućava da uživate u tišini!

tritonex

TRITONEX d.o.o.
Srete Mladenovića 2, 34000 Kragujevac
T. +381 34 301 565
office@tritonex.rs
www.tritonex.rs