Connect with us
Građevina

Sistem za odvođenje toplote i dima na stadionu Ferenc Puškaš

O projektu poput stadiona Ferenc Puškaš, koji je predviđen za 67.000 ljudi, može se govoriti iz mnogih aspekata; sistem za odvođenje toplote i dima je tema pokrivena ovim člankom.

U višespratnim zgradama i objektima velikog kapaciteta kao što su sportski objekti, bezbedna evakuacija i protivpožarna zaštita su prioritetna pitanja. Za takve objekte uvedena su stroga zakonska pravila.Postoje dve glavne kategorije rešenja za zaštitu od požara: aktivna i pasivna zaštita od požara.

Aktivna zaštita od požara uključuje s jedne strane uređaje koji automatski detektuju izbijanje požara, a s druge strane uređaje koje aktiviraju ovi sistemi ili drugi pomoćni uređaji, a koji suzbijaju požar poluautomatskim postupkom ili delovanjem prema datom principu. U takve sisteme spadaju, na primer, sistemi za gašenje požara vodom, gasom i penom.

shema

Shema zaštite od požara

Pasivni sistemi zaštite od požara (arhitektonska protivpožarna zaštita) uključuju sve elemente zgrade koji su ugrađeni i služe za sprečavanje požara bez bilo kakvih aktivnih vatrogasnih operacija, povećavaju konstrukcijsku stabilnost i sprečavaju izbijanje i širenje požara tokom određenog vremenskog perioda. Takve mere uključuju, na primer, odvođenje dima i dovođenje svežeg vazduha. Mnoge zgrade imaju konstrukciju koja sprečava odvođenje toplote i dima putem gravitacije, tako da su im potrebni uređaji za prinudno odsisavanje koji služe za odvođenje toplote i dima i za snabdevanje svežim vazduhom.

 

zaštita od požara

Konstrukcija pasivne zaštite od požara 

Konstrukcije pasivne zaštite od požara imaju ispitane parametre otpornosti na požar i mogu da uspore ili čak zaustave širenje požara tokom određenog vremenskog perioda.

Ove konstrukcije obuhvataju takozvane zaptivke za zaštitu od požara koje su prema Nacionalnom pravilniku o bezbednosti od požara definisane kao sistemi za ispunu otvora, zatvaranje otvora i linearno zaptivanje otvora. One su obično poznate kao pasivni blokovi protivpožarne zaštitne barijere, koji se koriste za bezbedno odvajanje različitih celina u kojima postoji opasnost i požarnih sektora zgrade, kao i za sprečavanje širenja toplote (parametar “I”) i fizičkih uticaja požara, poput dima (parametar “E”) ili potpunog požara (parametar “EI”), u susedne celine.

Ključni deo pasivne zaštite od požara je odgovarajuće odvođenje toplote i dima. Mehanički sistemi za odvođenje toplote i dima često koriste ventilacione kanale koji prolaze kroz više požarnih sektora. Važno je napomenuti da uobičajeni ventilacioni kanali od čeličnog lima sami po sebi ne ispunjavaju kriterijume za zaštitu od požara jer se u požaru brzo zagrevaju i deformišu. Čelični ventilacioni kanali za odvođenje toplote i dima treba da budu sertifikovani, sa specijalnom toplotnom izolacijom i ponekad sa kompenzatorima za prihvatanje toplotnih dilatacija, često ojačani iznutra.

zaštita od požara

Pasivna zaštita od požara

Pored pomenutog vrlo složenog sistema čeličnih ventilacionih kanala, ventilacioni kanali izrađeni od kalcijum-silikatnih konstrukcijskih ploča za zaštitu od požara optimizovani su i ispitani posebno za odvođenje toplote i dima. Promat, kao proizvođač sredstava za zaštitu od požara, nudi takve moderne, sertifikovane sisteme, a Promatov sistem za odvođenje toplote i dima, klasifikovan kao EI 120 S multi, upotrebljen je u stadionu Ferenc Puškaš. Sistem je sertifikovan za otpornost na požar do 120 minuta u standardnom ispitivanju pomoću požarne krive za zatvoren prostor, a izrađen je od kalcijum-silikatnih građevinskih ploča čija je klasa reakcije na požar A1, a može se ugraditi na licu mesta u vidu trostranih ili četvorostranih konstrukcija. Dok se konvencionalni ventilacioni kanali izrađuju i toplotno izoluju u dva koraka, ovaj sistem se može izraditi u jednom koraku, što optimizuje i vreme izrade i nabavku materijala.

Stodvadesetminutni sistem za odvođenje toplote i dima koji je ugrađen na stadionu Ferenc Puškaš proizvela je kompanija Dibu Kft. koja ima veliko iskustvo u pasivnoj prevenciji požara, što garantuje bezbednost nove fudbalske arene.

Logo

Etex Building Performance d.o.o.
Vojvode Putnika 79
21208 Sremska Kamenica
T: +381 21 210 10 90
E: info.rs@promat-see.com
W: www.promat-see.com

Kancelarija Niš
M: +381 63 625 426
E: violeta.antanasijevic@etexgroup.com

Kancelarija Beograd
M: +381 63 510 720
E: petar.bogunovic@etexgroup.com