Connect with us
Energetska efikasnost

Prečišćavanje vode- EKOLOŠKI TREND KOJI UZIMA MAHA

Voda je jedan od resursa koji uzimamo zdravo za gotovo i istovremeno resurs koji velikom brzinom postaje retkost. Sveža voda širom sveta se troši mnogo brže nego što prirodni procesi mogu da je nadoknade. I bez ove prevelike potrošnje koja je karakteristična za razvijenije zemlje, skoro polovina svetske populacije danas živi bez pouzdanog izvora vode za piće. U momentu kada budete čitali ovo Kejp Taun u Južnoj Africi će verovatno već ostati bez pijaće vode, što je prilično zastrašujuće.

Sistem za sakupljanje kišnice

Sistem za sakupljanje kišnice

Zaštititi rezerve vode postaje gorući problem kojem se ne pridaje dovoljno pažnje i koji nije dovoljno zastupljen u medijima.
Jedan od načina da se pijaća voda sačuva je reciklaža vode koja se uveliko sprovodi u objektima koji se grade u pojedinim državama sa tendencijom da se proširi na ostatak sveta. Trend koji se danas javlja u razvijenom svetu je projektova- nje i gradnja sistema za reciklažu otpadnih voda u okviru jednog objekta. Uporedo sa prikupljanjem i reciklažom otpadnih voda prikuplja se i kišnica koja se koristi kao tehnička voda.

Otpadne vode koje se prikupljaju i koje podležu reciklaži potiču iz lavaboa, kada, tuševa i veš mašina. Za reciklažu se ne koriste vode koje su bile u kontaktu sa fekalijama. Po prikupljanju, otpadne vode se prečišćavaju i dezinfikuju i zatim se koriste kao tehnička voda, za ispiranje toaleta ili irigaciju.  Bez obzira na veličinu i kapacitet, sistemi za reciklažu otpa- dnih voda u zgradama se uopšteno sastoje od sledećih elemenata:  cevi za prikupljanje otpadnih voda na njihovom izvoru i transport do mehanizma za filtraciju, septičkog kontejnera gde se otpadna voda drži pre nego što se prečisti i filtracionog sistema koji uklanja otpad i nečistoće iz vode.

Testiranje/ispitivanje kvaliteta vode

Testiranje/ispitivanje kvaliteta vode

Za funkcionisanje većine sistema neophodna je i PUMPA koja pokreće vodu kroz cevi mada se u velikom delu koristi i sama gravitacija. Kod visokih zgrada sama gravitacija nije dovoljna za cirkulisanje vode u sistemu tako da je korišćenje pumpe neizbežno.

Sistemi za prečišćavanje voda u zgradama mogu biti u rangu od jednostavnih sistema za manje prostore koje i sami korisnici prostora mogu ugraditi i koji prečišćavaju vodu iz lavaboa i potom je koriste za ispiranje toaleta do veoma složenih komercijalnih projekata koji se ugrađuju isključivo uz projektovanje, izvođenje i nadzor stručnih lica. Svaki od ovih sistema se oslanja na neke od metoda filtracije i tretmana otpadnih voda.

FILTERI od aktivnog uglja instalirani u odvodnim cevima mogu jednostavno i efikasno da uklone mnoga organska i neorganska jedinjenja i hemikalije, kao što je hlor, iz otpadne vode. Međutim, ovi filteri su skupi i ne uklajnaju sve nečistoće koje se mogu naći u vodi. Ovi nedostaci se odnose i na druge vrste mehaničkih filtera kao što su filteri od peska. Dodatno, mehanički filteri su skloni začepljenju i posledičnom plavljenju.

AEROBNI BIOLOŠKI TRETMANI uključuju ubacivanje kiseo- nika u otpadne vode dok se one nalaze u septičkom kontejneru. Kiseonik hrani „dobre“ bakterije i mikroorganizme koji zatim „svare“ organske zagađivače u otpadnim vodama. Iako je ovo komplikovaniji metod od metode mehaničkih filtera, ovaj metod omogućava skladištenje otpadnih i tretiranih voda.

MEMBRANSKI BIOREAKTORI kombinuju biološki tretman – korišćenje mikroorganizama koji eliminišu patogene i zagađujuće materije – sa sistemom mehaničke filtracije. Generalno, ovo je veoma efikasan način za prečišćavanje otpadnih voda u zgradama.

Hemijski tretmani elementima kao što je ozon ili hlor mogu se takođe koristiti za dezinfekciju i eliminaciju bakterija, organskih materija, deterdženta i drugih zagađivača iz otpadnih voda. Ova metoda omogućava dugotrajno skladi- štenje otpandih voda, ali zbog toksičnih nusprodukata koji se javljaju primenom ovih hemikalija – iako u minimalnoj količini – ova opcija je manje ekološka. Stoga se sve više koristi ULTRALJUBIČASTO ZRAČENJE koje postaje sve popularniji način dezinfekcije otpadnih voda. Ultraljubičasto – ili UV – zračenje radi na taj način što uništava DNK patogenih organizama koji usled ovoga postaju bezopasni. Većina sistema za tretiranje otpadnih voda u zgradama koristi kombinaciju dve ili više od navedenih metoda.

TRANSPORTOVANJE prečišćenih otpadnih voda do krajnje destinacije gde se koriste – to može biti vodokotlić ili travnjak, pejzažno uređenje oko objekta – u najbržem mogućem roku je veoma važno. Stručnjaci i projektanti sistema za reciklažu vode savetuju da se prečišćene vode po prečišćavanju što kraće drže u kontejnerima jer njihovo zadržavanje može kao posledicu imati zapušenje sistema i cevi za transport.  Ovako prečišćena tehnička voda ne treba da dolazi u kontakt sa ljudima pa se prilikom navodnjavanja
preporučuje navodnjavanje ispod površine zemlje – navodnjavanje po sistemu kap-po-kap – pre nego navodnjavanja prskanjem.
Zbog sastava tehničke vode navodnjavanje prskanjem bi zahtevalo ne samo veći stepen prečišćenosti već i složeniju opremu. Takođe, sastav prečišćene i reciklirane vode je veoma povoljan za razvoj biljaka jer sadrži azot koji deluje kao đubrivo i pospešuje rast vegetacije.

Iako zahteva inicijalnu investiciju, prečišćavanje i reciklaža vode zapravo može u znatnoj meri, pored prirodnog okruženja, da utiče i na račune za vodu i to u veoma povoljnom smislu. Objekti i kompanije koje koriste ove sisteme primetile su znatnu redukciju potrošnje vode – u nekim slučajevima i do 75% – što rezultira smanjenjem računa za vodu.

Osim prečišćavanja i reciklaže vode postoje i SISTEMI ZA PRIKUPLJANJE KIŠNICE. Ovi sistemi se relativno lako mogu instalirati na objektima različite veličine i takođe mogu biti od velikog značaja za očuvanje prirodne sredine i istovremeno mogu ispuniti potrebe objekta za tehničkom vodom. Sistemi za prikupljanje i distribuciju kišnice su jednostavniji od sistema za prečišćavanje i reciklažu vode, a prikupljena kišnica se takođe koristi kao tehnička voda. Sistemi se sastoje od cisterni, kontejnera i buradi kao i drugih jednostavnih uređaja kojima se voda prikuplja i distribuira širom objekta.

Reciklaža otpadnih voda znatno redukuje pritisak na postojeće izvore vode. Skupljanje kišnice takođe pripomaže očuvanju prirodnjih vodenih tokova i površina kao što su reke i rečni eko-sistemi. Skladištenje kišnice i prečišćenih otpadnih voda takođe mogu umanjiti potrebu za transportom vode sa udaljenih lokacija na ovaj način redukujući iskorišćenu energiju i potrebe održavanja različitih infrastruktura. Čuvanjem i zaštitom postojećih izvora vode omo- gućavamo budućim generacijama pristup i korišćenje pijaće vode.

Autor: Irma Talović, d.i.a.