Connect with us
Arhitektura

NajčeŔći problemi uzrokovani termičkim mostovima – II deo

Početak ovog teksta, sa pojaÅ”njenjem preko primera iz prakse možete da pročitate u aprilskom izdanju časopisa GRENEF ā€“ Građevinarstvo & Energetska Efikasnost broj 17 ili klikom na LINK. U tekstu koji sad predstavljamo, drugom delu članka,Ā  Prof. Rajčić piÅ”e i o pojavi tačkastog termičkog mosta čiju je problematiku predstavio kroz tri situaciona slučaja: 1. energetske sanacije objekta, 2. ETICS sistem i 3. Problem nastanka buđi u novogradnji.

Termički mostovi predstavljaju zone u omotaču sa pojačanim prolaskom toplote, koji je posledica arhitektonskog sklopa, detalja, odabranih materijala i dimenzija, najčeŔće na spojevima različitih pozicija. Najosetljiviji su spojevi fasadnog zida sa drugim zidovima, sa međuspratnim konstrukcijama, sa krovnim konstrukcijama, sa prozorima, sa temeljima…

Kao Å”to se prolaz toplote kroz pozicije termičkog omotača ne može zaustaviti, već samo redukovati i usporiti, tako se ni termički mostovi ne mogu u potpunosti izbeći, već se njihov uticaj može svesti na razumnu meru, odnosno na meru koju lokalna regulativa limitira.

Drugi slučajevi kao primeri:

Novi stambeno poslovni objekat. Projektom su predviđeni kratki AB konzolni elementi, koji probijaju fasadnu ravan izolovanu kamenom vunom, u zoni francuskog prozora. Proveravala se kontaktna temperatura u zoni natprozornika i potprozornika (praga). Projektovana je spoljaÅ”nja termoizolacija koja ā€žoblačiā€œ kratki AB element, sa čela, sa gornje i donje strane.

Ilustracija termičkog mosta

Ilustracija termičkog mosta

Novi stambeno poslovni objekat. Na ravnom krovu, analizirana su različita reŔenja fiksiranja ograde. Prikazan je uticaj AB kratkog elementa, koji prekida kontinuitet krovne termoizolacije. Proveravala se unutraŔnja kontaktna temperatura na plafonu u zoni ispod ovog AB elementa.

Ilustracija termičkog mosta

Ilustracija termičkog mosta

Novi stambeno poslovni objekat. AB masivna ploča ravnog krova. Fasadni zid od opekarskih blokova, sa spoljaŔnjom termoizolacijom (kamena vuna), i staklenom fasadnom oblogom. Proveravan je uticaj AB kratkog elementa za ugradnju ograde na krova, na kontaktne temperature u zoni spoja plafona i zida. Projektovano je reŔenje sa parcijalnim enterijerskim termoizolacijama u zoni plafonske obloge (slika ispod).

Ilustracija termičkog mosta

Ilustracija termičkog mosta

Novi stambeno poslovni objekat. AB masivna ploča ravnog krova. Fasadni zid od opekarskih blokova, sa spoljaŔnjom termoizolacijom (kamena vuna). Proveravan je uticaj AB kratkog elementa za ugradnju ograde na krova, na kontaktne temperature u zoni spoja plafona i zida, kao i natprozorske Ŕpaletne. Projektovano je reŔenje sa parcijalnim enterijerskim termoizolacijama u zoni natprozornika i plafonske obloge.

Ilustracija termičkog mosta

Ilustracija termičkog mosta

Novi stambeno poslovni objekat (slike ispod). Standardno projektovani detalj prozorskog otvora u zidu od opekarskih blokova i fasadne termoizolacije. Provera se odnosila na bočnu prozorsku Å”paletnu, imajući u vidu poziciju ugradnje prozora.

Ilustracija termičkog mosta

Ilustracija termičkog mosta

Novi stambeno poslovni objekat (slike ispod). Standardno projektovani detalji AB međuspratne konstrukcije, AB natprozornika, parapeta od opekarskih blokova i fasadne termoizolacije. Provera se odnosila na prozorsku Å”paletnu u zoni natprozornika, imajući u vidu poziciju ugradnje prozora.

Ilustracija termičkog mosta

Ilustracija termičkog mosta

Postojeća zgrada (hotel), koji je u režimu zaÅ”tite Zavoda za zaÅ”titu kulturno istorijskih spomenika, te nikakva intervencija sa spoljaÅ”nje strane nije dolazila u obzir. Postojeća struktura fasadnog zida/parapeta, je unutraÅ”nji malter, Taropor, AB, Kamene ploče na ankerima. Kao posledica arhitektonskog dizajna iz tog perioda gradnje, veliki broj termičkih mostova je u postojećem stanju bio prisutan.

Ilustracija termičkog mosta

Ilustracija termičkog mosta

Intervencija je podrazumevala ruŔenje slojeva sa enterijerske strane, do AB, i postavljanje enterijerskih GK ploča na pocinkovanoj potkonstrukciji, parozaŔtitnu membranu i termoizolaciju od kamene vune (zbog protivpožarnih razloga). Detalji intervencije su projektovani tako da uticaj termičkih mostova bude minimiziran (slika ispod).

Ilustracija termičkog mosta

Ilustracija termičkog mosta

Novi stambeno poslovni objekat. AB masivna međuspratna ploča. Fasada laka, sa metalnim roÅ”tiljem kao potkonstrukcijom, termoizolacionom ispunom, fasadnim pločama i enterijerskim GK pločama. Provera se odnosila na uticaj termičkih mostova u zonama ugradnje prozora na obložne enterijerske ploče, kao i u zonama spoja sa podom i plafonom.

TAČKASTI termički mostovi

Po svom karakteru, manjeg su intenziteta u poređenju sa lineranim termičkim mostovima i uglavnom ne utiču na rizik od povrÅ”inske kondenzacije u enterijeru. Međutim, treba naglasiti da se pravilnim odabirom tehničkog reÅ”enja, njihov uticaj može zadržati u propisanim okvirima. Ovde se naročito naglaÅ”ava da su projekti u kojima je uključen inostrani kontrolni organ, za inostranog investitora, slučajevi kada ovom problemu treba posvetiti dužnu pažnju.

Tačkasti termički mostovi

Tačkasti termički mostovi

U tom smislu, neophodno je projektom predvideti sve elemente koji utiču na redukovanje uticaja termičkog mosta:

– PE podloÅ”ke ispod nožice ankera, na kontaktu sa nosećom konstrukcijom (AB zid najčeŔće)
– IzmeÅ”tanje svih linearnih nosača (alu ili inox) iz zone termoizolacije

U slučajevima kada se koriste isključivo ankeri (bez drugih elemenata podsistema) za noÅ”enje fasadnih, npr. kamenih ploča, proizvođači daju tabelarne podatke u funkciji tipa i prečnika ankera, kao i debljini termoizolacije kroz koju anker prodire (tabela ispod).

Tabela koeficijent termičkog mosta

Tabela

Neke druge situacije

SLUČAJ 1.

Relativno čest slučaj nastaje u procesima (energetske) sanacije postojećih zgrada, kada taj proces nije obavljen celovito, već parcijalno, najčeŔće zamenom fasadnih prozora, kada korisnik kaže ā€žnisam imao vlagu dok nisam zamenio prozoreā€œ.

Savremene prozore, bez obzira na strukturu, materijal, zastakljenje, karakteriŔe pojačana zaptivenost, Ŕto se i manifestuje kroz prodajne karakteristike (zaptivanje u 2 zone, u 3 zone itd.). U svakom slučaju, zaptivenost nakon ugradnje novih prozora je viŔestruko bolja nego dok su bili stari prozori. Ovo ima svoje dobre, ali i svoje loŔe strane u ovakvom slučaju:

– Dobro je Å”to će transmisioni i ventilacioni toplotni gubici biti manji
– Nije dobro Å”to su fasadni zidovi ostali termički neizolovani, dakle ā€žhladniā€œ, pa zbog bolje zaptivenosti, odnosno manje infiltracije vazduha, buđ se lakÅ”e razvija u zonama oko prozora, na hladnim Å”paletnama ili natprozorniku.

Ovde govorimo upravo o negativnim efektima termičkih mostova, sagledljivih u enterijeru.

SLUČAJ 2.

Na postojećoj kući, urađena je fasadna termoizolacija sa spoljaÅ”nje strane u ETICS sistemu (u nas je odomaćen termin Demit sistem). Pri tome, iz ekonomskih razloga, koriŔćena je pristupačnija vrsta termoizolacije (EPS), koji zbog svoje zatvorene ćelijaste strukture ima veći difuzni otpor nego termoizolacije vlaknaste ćellijaste strukture (mineralna kamena vuna npr.). Ukoliko je u pitanju solidno građena i hidroizolovana kuća, dramatičnih i vidljivih posledica neće biti.

Pojava buđi na zidovima kao posledica termičkih mostova

Pojava buđi na zidovima kao posledica termičkih mostova

Međutim, ukoliko je reč o kući koja nema podrum, nije urađena nikakva hidroizolacija u zoni prizemlja na tlu, na kontaktu temeljni zid ā€“ zid prizemlja, Å”to je relativno zastupljen slučaj u praksi, ili ukoliko ni ne postoji temeljni zid od AB, već npr. od opeke ili blokova, situacija može biti problematična.

U tom slučaju, zbog viŔedecenijskog kapilarnog vlaženja temeljnog zida koji prenosi vlagu na zidove prizemlja (jer ne postoji hidroizolaciona barijera), opisanom energetskom intervencijom, ulazimo u problem:

– Dok nije postojala nikakva termoizolacija, kapilarna vlaga se isuÅ”ivala prirodnim putem (delom ka spolja bez problema, jer je fasada bila omalterisana krečnim malterom npr., delom ka unutra), i dramatičnih posledica po stanje enterijera nije bilo.
– Nakon izrade fasadne termoizolacije (od EPS), sa pripadajućim tankoslojnim slojevima lepka na cementnoj bazi, i zavrÅ”nim tankoslojnim fasadnim malterom (sa sintetičkim komponentama), zid je ā€žzapuÅ”enā€œ u određenoj meri, svakako viÅ”e nego Å”to je bio pre intervencije, tako da se proces isuÅ”ivanja vlage, koja ulazi u zid iz enterijera, kao i zbog kapilarnog penjanja iz tla, poremetio, čak i zaustavio. Ovo za posledicu ima da se u enterijeru, svake godine sve viÅ”e vide negativne posledice, najpre u zoni parket lajsne, sa tendencijom povećanja uz uglove, Å”to je direktna posledica efekta teričkog mosta, a kasnije, iz godine u godinu, taj nivo raste u visinu, tako da je moguće da dođe i do pola visine zida u prizemlju.

Šta raditi u tom slučaju?

Nije racionalno očekivati da se sruÅ”i tek urađena fasadna termoizolacija i zameni drugom, paropropustljivijom. Svakako treba tražiti izlaz u saniranju jednog od razloga takvog stanja, a odnosi se na kapilarnu vlagu. Na raspolaganju je viÅ”e tehničkih reÅ”enja, u zavisnosti od mogućeg pristupa:
– fizičko presecanje temeljnog zida sa umetanjem hidroizolatora
– buÅ”enje rupa u temeljnom zidu i nalivanje hidroizolatora
– obijanje unutraÅ”njeg maltera i izrada penetrata

SLUČAJ 3.

Na novoizgrađenoj zgradi na Zlatiboru, u sobi u stanu u prizemlju se javlja buđ u zoni koja se poklapa sa spoljaÅ”njim stepeniÅ”tem.

Kuća je projektovana i izvedena sa fasadnom termoizolacijom (EPS), sa lepljenim kamenim listelama na fasadi. U zoni spoljnog AB stepeniÅ”ta nije izvrÅ”en nikakav termički prekid, već je stepeniÅ”na konstrukcija oslonjena celom dužinom tog zida konzolno.

Sanacija buđi

Sanacija buđi

Obzirom na lokaciju, usled veće temperaturne razlike (spolja ā€“ unutra) i problem termičkog mosta je postao izraženiji, Å”to se manifestuje niskim kontaktnim temperaturama u enterijeru. Kako je u pitanju spoljaÅ”nje stepeniÅ”te, atmosferske padavine (kiÅ”a, sneg), dodatno dramatizuju stanje, jer spoljaÅ”nja voda kapilarno vlaži celu zidnu strukturu u toj zoni.

Å ta uraditi?

Na žalost, jednostavnog i trajnog reŔenja u ovom slučaju nema. Obzirom da je u pitanju nov objekat, spoljaŔnje intervencije po pitanju dilatiranja stepeniŔta od fasadnog zida, nisu racionalne.

Sa unutraÅ”nje strane, imajući u vidu da je u pitanju prostor sobe, najlakÅ”e je primeniti antifungicidni premaz, koji treba periodično (godiÅ”nje) obnoviti. U slučaju da je u pitanju prostorija sa drugačijom namenom, problem bi se sanirao – ublažio postavljanjem zidne keramike.

Zaključak

Temi termičkih mostova treba uvek posvetiti dužnu pažnju.

Povećan protok toplotne energije kroz njih nije ono treba da nas najviÅ”e zabrinjava. To se može porediti i sa vožnjom automobila koji troÅ”i malo viÅ”e goriva. Bitno je stignemo na cilj.
Ali zabrinjavajuće je ako taj automobil ne stigne na cilj, ili se pokvari zbog uzroka povezanih sa sistemom za ubrizgavanje goriva.

Isto tako i u slučaju zgrada, naročito kuća, pažnja treba da bude fokusirana na eventualne negativne posledice, koje nastaju superponiranjem ovde opisanih uticaja:

– neadekvatno projektovanim i izvedenim detaljima
– povećanom vlagom vazduha u enterijeru
– temperaturnom razlikom (spolja-unutra), koja je naročito kritična u planinskim predelima
– niskim kontaktnim temperaturama u enterijeru
– dopunskim otežavajućim procesima (kapilarna vlaga, ili atmosferske padavine npr.).

Autor teksta: dr Aleksandar Rajčić d.i.a.

Biografija
Aleksandar Rajčić 1 (1963) je zavrÅ”io studije na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (1989), gde je magistrirao (1995, Istraživanje metoda projektovanja i provere termičkih performansi stambenog objekta) i doktorirao (2011, Metode projektovanja i simulacije termičkih mostova u arhitektonskim objektima). U oblasti arhitektonskog projektovanja i realizacije ima nekoliko autorskih i koautorskih ostvarenja, među kojima se ističe hotel Splendid u Bečićima, Crna Gora (2006, sa Đorđević, Z. i Cvejić, I.). Autor je viÅ”e softvera za proračun građevinske fizike i energetske efikasnosti zgrada, među kojima se ističe KnaufTerm2, koji ima preko 10.000 registrovanih korisnika, u Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji i Albaniji. Aleksandar Rajčić je od 2012-te do danas, odgovorni projektant energetske efikasnosti za 120 objekata u Srbiji, ukupne povrÅ”ine preko 1.5 miliona m2.
1 Vanredni profesor na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu i vlasnik firme Arhitektura i energija

Aleksandar Rajčić (1963) je zavrÅ”io studije na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (1989), gde je magistrirao (1995, Istraživanje metoda projektovanja i provere termičkih performansi stambenog objekta) i doktorirao (2011, Metode projektovanja i simulacije termičkih mostova u arhitektonskim objektima). U oblasti arhitektonskog projektovanja i realizacije ima nekoliko autorskih i koautorskih ostvarenja, među kojima se ističe hotel Splendid u Bečićima, Crna Gora (2006, sa Đorđević, Z. i Cvejić, I.). Autor je viÅ”e softvera za proračun građevinske fizike i energetske efikasnosti zgrada, među kojima se ističe KnaufTerm2, koji ima preko 10.000 registrovanih korisnika, u Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji i Albaniji. Aleksandar Rajčić je od 2012-te do danas, odgovorni projektant energetske efikasnosti za 120 objekata u Srbiji, ukupne povrÅ”ine preko 1.5 miliona m2. Vanredni profesor na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu i vlasnik firme Arhitektura i energija