Connect with us
Novosti

Izgradnja regionalne sanitarne deponije komunalnog i neopasnog otpada „Kalenić“

Naša kompanija izvodiće deo radova na izgradnji Regionalne sanitarne deponije komunalnog otpada „Kalenić“, u istoimenom selu kod Uba čiji je investitor Republika Srbija Ministarstvo zaštite životne sredine, a krajnji korisnik Regionalni centar za upravljanje otpadom „Eko-Tamnava“.

Regionalna deponija je predviđena na lokaciji „Kalenić“, koja se nalazi u neposrednoj blizini četvoromeđe opština Ub, Lajkovac, Lazarevac i Obrenovac, u dolini reke Kladnice i u neposrednoj blizini lokacije termoelektrane „Kolubara B”, koja je u izgradnji. Udaljena je oko 13 km vazdušnom linijom severoistočno od centra Uba i oko 5,8 km severozapadno od Velikih Crljena, kao i oko 45 km od Beograda. Predviđeno je da se na regionalnoj sanitarnoj deponiji komunalnog i neopasnog otpada „Kalenić“ vrši odlaganje komunalnog (neopasnog) otpada sa područja jedanaest opština Kolubarskog regiona: Ub, Lajkovac, Ljig, Mionica, Osečina, Valjevo, Koceljeva, Vladimirci, Obrenovac, Lazarevac i Barajevo.

Mesto izgradnje deponije „Kalenić“

Mesto izgradnje deponije „Kalenić“ / foto: Jadran d.o.o.

Jadran kao član konzorcijuma izvodiće radove na izgradnji regionalne sanitarne deponije komuna- lnog i neopasnog otpada „Kalenić“, Ub. Izvodiće radove na izgradnji šest objekata neophodnih za funkcionisanje deponije i to: Portirnica (kućica vage), upravna zgrada, servisna zgrada, perionica, garaža, nadstrešnica. Takođe, Jadran će izvoditi i radove na izgradnji tela deponije (prostor za odlaganje komunalnog otpada), hidrotehničkih instalacija u okviru kompleksa deponije kao i elektrote- hničkih i mašinskih instalacija i spoljnog uređenja. Prostor namenjen za buduću regionalnu sanitarnu deponiju komunalnog i neopasnog otpada zahvata površinu od oko 40 ha i na nju će stizati otpad iz 15 gradova i opština sa preko 350.000 stano- vnika.

Ovim projektom je obuhvaćena prva faza izgradnje regionalnog centra, koja predviđa izgradnju objekata visokogradnje i infrastrukturu, kao i sanitarno uređenje za deo tela deponije (I faza koja, se sastoji od tri podfaze – kasete 1, 2 i 3), dok će se u drugoj i trećoj fazi obavljati sanitarno odlaganje novog otpada uz neophodne radove u vezi proširenja tela deponije, uz korišćenje kompletne infrastrukture izgrađene u prvoj fazi.

Planirana je izgradnja šest objekata i tela deponije. Objekti koji su planirani da se izvode su:

  1. Portirnica (kućica vage) – Nalazi se na severnom delu kompleksa Regionalne deponije komunalnog otpada „Kalenić“, neposredno uz sam ulaz u isti. Služi za kontrolu ulaska i izlaska iz kompleksa i merenje vozila sa dovezenim otpadom.
  2. Upravna zgrada – Nalazi se na severo-zapadnom delu kompleksa Regionalne deponije komunalnog otpada „Kalenić“. Objekat se nalazi uz internu saobraćajnicu i u njoj su smeštene kancelarije za zaposlene u okviru kompleksa deponije.
  3. Servisna zgrada – Nalazi se na severo-istočnom delu kompleksa Regionalne deponije komunalnog otpada „Kalenić“. Objekat se nalazi uz internu saobraćajnicu i služiće za servisiranje vozila.
  4. Perionica – Nalazi se na istočnom delu kompleksa Regionalne deponije komunalnog otpada „Kalenić“. Objekat se nalazi uz internu saobraćajnicu i sadrži prostorije za pranje vozila.
  5. Garaža – Nalazi se na istočnom delu kompleksa Regionalne deponije komunalnog otpada „Kalenić“. Objekat se nalazi uz internu saobraćajnicu i sadrži prostorije za garažiranje vozila.
  6. Nadstrešnica – Nadstrešnica se nalazi na istočnom delu kompleksa Regionalne deponije komunalnog otpada „Kalenić“. Objekat se nalazi uz internu saobraćajnicu. U ovaj objekat se odlaže i privremeno skladišti opasan i neopasan otpad u odgovarajuće kontejnere.
3D render sanitarne deponije komunalnog i neopasnog otpada „Kalenić“ / foto: Jadran d.o.o.

3D render sanitarne deponije komunalnog i neopasnog otpada „Kalenić“ / foto: Jadran d.o.o.

Osnivači su 11 gradova i opština: Valjevo, Obrenovac, Lazarevac, Ub, Barajevo, Vladimirci, Lajkovac, Mionica, Koceljeva, Osečina i Ljig. Još 4 lokalne samouprave – Loznica i opština Ljubovija, Mali Zvornik i Krupanj su pokrenule inicijativu pa će pre kamena temeljca potpisati sporazum o pridruživanju Regionalnom centru za upravljanje otpadom „Eko-Tamnava“. S obzirom da se radi o procenjenoj količini od 285.000 tona čvrstog komunalnog otpada godišnje u navedenim gradovima, ova deponija biće najveći funkcionalni region za upravaljanje otpadom u Republici Srbiji, pa samim tim spada u najznačajnije kapitalne zelene projekte u našoj zemlji.

U ovoj fazi projekat se finansira iz zajma Evropske banke za obnovu i razvoj i Francuske agencije za razvoj, a ukupna vrednost svih radova je oko 30 miliona evra. Pored radova na telu deponije, projektom je predviđena i izgradnja i opremanje objekata, radovi na pristupnoj saobraćajnici KP 746KO Kalenić, izrada dalekovoda u dužini od četiri kilometara.

Neredovno odlaganje komunalnog i drugih vrsta otpada na nesanitarne i divlje deponije predstavlja ključni izvor zagađenja zemljišta, vazduha i vode širom teritorije Republike Srbije. Ova praksa predstavlja ozbiljnu pretnju za kvalitet životne sredine i ljudsko zdravlje. U tom kontekstu, izgradnja i efikasno upravljanje sanitarnim deponijama postaju neophodni koraci u sprečavanju daljeg zagađenja i očuvanju naše prirodne sredine.

Uzimajući sve ovo u obzir, izgradnja i održavanje sanitarnih deponija ne predstavlja samo ekološku obavezu, već i investiciju u budućnost naše planete i zdravlje građana. To je korak ka očuvanju prirode, smanjenju rizika od katastrofalnih ekoloških događaja i stvaranju održivog okruženja za buduće generacije.

Jadran doo logo

Jadran d.o.o.
Anrija Žamea 4, 11060 Beograd
T: +381 11 2781 333
office@jadran-bg.rs
www.jadran-bg.rs