Connect with us
Materijali

Pasivna zaštita od požara – Važan element svake strategije zaštite od požara

Pasivna zaštita od požara

PASIVNA ZAŠTITA OD POŽARA JE BITAN SEGMENT ZAŠTITE OD POŽARA, KOJA JE IZUZETNO VAŽAN FAKTOR U IZGRADNJI BEZBEDNOG OBJEKTA. OVA ZAŠTITA OBUHVATA UKUPAN UTICAJ RAZLIČITIH MERA KOJE SE PLANIRAJU I IMPLEMENTIRAJU U OBJEKTU, KAO I MERA O KOJIMA SE OBUČAVAJU KORISNICI OBJEKTA.

Zbog značaja zaštite od požara većina zemalja je donela detaljne zakone koji se odnose na bezbednost objekata u slučaju požara. To pomaže da se prilikom izgradnje objekta razmotri sveobuhvatna protivpožarna strategija, čime se štite životi ljudi i olakšava kvantifikacija gubitaka u slučaju požara. Naša misija u Promat-u jeste da znamo i razumemo specifična pravila u svakoj zemlji i razvijemo potpuno ispitana rešenja za pasivnu zaštitu od požara, koja će biti u skladu sa propisima i stvarnim scenarijama.

Šta je pasivna zaštita od požara?

  • Zaštita od požara je važan deo strategije projektovanja bezbednog objekata i obuhvata aktivnu zaštitu od požara (detekcija, suzbijanje) i pasivnu zaštitu od požara (zaštita noseće konstrukcije od požara, podela na požarne sektore).

Pasivna zaštita od požara se zasniva na zaštiti konstrukcije od požara i podeli na požarne sektore, a omogućava bezbednu evakuaciju prisutnih osoba iz objekta i ulazak vatrogasnih ekipa u objekat.

zaštiti konstrukcije od požara i podeli na požarne sektore

Požarni sektor je definisan prostor u objektu koji ograničava širenje vatre i dima

  • Zaštita konstrukcije od požara obezbeđuje stabilnost konstruktivnih elemenata (kao što su čelične grede/stubovi ili drvene grede/stubovi) u objektu u slučaju požara. Ovo se postiže ugradnjom odnosno nanošenjem odgovarajućih proizvoda, kao što su ploče, premazi ili malteri, na konstruktivne elemente.
  • Požarni sektor je definisan prostor u objektu koji ograničava širenje vatre i dima. Veličina i broj požarnih sektora se definiše u svim nacionalnim građevinskim propisima – zavisno od površine osnove ili zapremine objekta i količine zapaljivih materijala na svakom nivou objekta.

Građevinski propisi se razlikuju od države do države. Požarni sektori su uvek ograničeni vertikalnim elementima (protivpožarni zidovi) i horizontalnim elementima (protivpožarni podovi/plafoni). Pošto su u takvim sektorima uvek potrebni svi tipovi instalacija, gotovo je nemoguće da se izbegne formiranje određenih otvora koji naknadno moraju da se protivpožarno zaštite. Protivpožarna vrata su očigledan i uvek vidljiv sistem zaštite otvora. Međutim, na mestima gde sve ostale instalacije (kablovi, cevi, kanali itd.) prolaze kroz protivpožarnu konstrukciju, neophodno je da se ponovo osigura celovitost požarnog sektora postavljanjem odgovarajućih zaptivki za prodore.

Ove zaptivke za prodore uglavnom predstavljaju kombinaciju nekoliko proizvoda, kao što su premazi, malteri, obujmice, trake, zaptivne mase i materijali za ispunu, a ovde je ključno pitanje kakva je interakcija između materijala. Promat ispituje kompletne zidne i plafonske sisteme sa svim eventualnim prodorima instalacija koji se mogu pojaviti na objektu.

Ispitivanja otpornosti na požar i REI klasifikacija

Rezultat požarnog ispitivanja svih sistema je određen nivo otpornosti na požar, koji se izražava preko klase otpornosti na požar. Svi ispitni standardi, EN/ASTM/BS/… jasno definišu kako klasa otpornosti na požar treba da se navede u izveštajima. Serija standarda EN 13501 definiše prezentovanje klase otpornosti na požar prema sledećem šablonu:

Pasivna zaštita od požara tabela

Za noseće elemente dodatno se navodi primenjeno opterećenje i/ili nivo opterećenja. Za zaptivke za prodore i spojeve napominju se dodatni elementi, kao što je konfiguracija krajeva cevi kod sistema za zaptivanje prodora i širina kod linearnih zaptivnih spojeva.

Najvažnije su definicije integriteta (E), izolativnosti (I) i nosivosti (R) prema EN 13501-2, poglavlje 5.2.

To je proteklo vreme uTo je proteklo vreme u minutima minutima

Integritet (E)

Integritet (E)
To je proteklo vreme u minutima tokom kojeg je ispitni uzorak zadržao svoju funkciju razdvajajućeg elementa tokom ispitivanja, bez pojave paljenja pamučne vate, prolaska uređaja za merenje pukotina/zazora ili pojave kontinuiranog plamena.

proteklo vreme u minutima tokom kojeg je ispitni uzorak nastavio da održava svoju funkciju

Izolativnost (I)

Izolativnost (I)
To je proteklo vreme u minutima tokom kojeg je ispitni uzorak nastavio da održava svoju funkciju razdvajajućeg elementa tokom ispitivanja uz ograničen porast temperature na neizloženoj strani, koji podrazumeva da prosečan priraštaj temperature u odnosu na prosečnu početnu vrednost ne sme biti veći od 140 °C, odnosno da u bilo kojoj pojedinačnoj tački prira- štaj temperature u odnosu početnu prosečnu vrednost ne sme biti veći od 180°C. U slučaju malih površina (kao što su linearni zaptivni spojevi), porast prosečne temperature je irelevantan, a toplotna izolativnost se odnosi samo na maksimalnu temperaturu (180 °C).

sposobnost elementa konstrukcije da u određenom vremenu izdrži

Nosivost (R)

Nosivost(R)
To je sposobnost elementa konstrukcije da u određenom vremenu izdrži predviđene mehaničke uticaje pri delovanju požara sa jedne ili više strana, bez gubitka stabilnosti konstrukcije.

Klasa otpornosti na požar
Klasa otpornosti na požar EI 120 znači da će u slučaju požara sistem zadržati celovitost požarnog sektora za prolaz plamena (E) 120 minuta, a takođe i za prolaz toplote i plamena (I) tokom 120 minuta. Klasa otpornosti na požar E 120 i EI 90 bi značila integritet (E) – sprečavanje prolaza plamena – od 120 minuta i izolativnost (I) – sprečavanje prolaza toplote i plamena – od 90 minuta.

Koja je razlika između otpornosti na požar i reakcije na požar?

Otpornost na požar je održavanje stabilnosti građevinske konstrukcije i/ili sprečavanje širenja požara iz jednog požarnog sektora u drugi i ispituje se posebno za svaki sistem.

razlika između otpornosti na požar i  reakcije na požar

Razlika između otpornosti na požar i
reakcije na požar / foto: Promat

Reakcija na požar je mera ponašanja materijala i njegovog doprinosa razvoju požara. Ovo je važno npr. u zgradama hotela, gde nameštaj, zavese, tepisi itd. treba da budu od negorivog ili teško gorivog materijala. Materijali za pasivnu zaštitu od požara ne moraju biti negorivi jer se njihove požarne performanse dokazuju kroz ispitivanje otpornosti na požar odgovarajućeg sistema. Promat za sve svoje proizvode ispituje i svojstvo reakcije na požar.

Logo   

ETEX Building Performance logo

Etex Building Performance d.o.o.
Vojvode Putnika 79,
21208 Sremska Kamenica
T. +381 21 210 10 90
promat.rs@etexgroup.com
www.promat.com