Connect with us
Građevina

AS-FLOT – tretman otpadnih voda u prehrambenoj industriji

ORBAL CORP doo
Projektovanje, dostava i montaža opreme

TEHNOLOGIJA (FLOTACIJSKA JEDINICA) OZNAČENA POD NAZIVOM AS-FLOT SE MOŽE KORISTITI ZA TRETMAN OTPADNIH VODA IZ PREHRAMBENE INDUSTRIJE. AS-FLOT TEHNOLOGIJA SE KORISTI ZA TRETMAN OTPADNIH VODA U INDUSTRIJI ZA PRERADU MESA, KLANICA, MLEKARA, SIRANA, PIVARA, POGONA ZA PRERADU
BILJNIH ULJA I ŽIVOTINJSKIH MASNOĆA.

AS-FLOT – tretman otpadnih voda u prehrambenoj industriji

AS-FLOT – tretman otpadnih voda u prehrambenoj industriji

Princip rada AS–FLOT tehnologije zasniva se na separacionim procesima, koji se koriste za izdvajanje čestica kao što su suspendovane materije, ulja i masnoće iz otpadnih voda. Tokom procesa flotacije dolazi do interakcije između čestica zagađenja i finih mehurića vazduha pri čemu nastaje flotaciona pena koja je lakša od vode i kao takva isplivava na površinu. Pena se sa površine uklanja pomoću zgrtača u prihvatni rezervoar. Otpadna voda sadrži specifične čestice organskog porekla, čije se prisustvo odražava kroz povišene koncentracije HPK, BPK5, suspendovane materije kao i ulja i masti.

Princip rada AS–FLOT tehnologije zasniva se na separacionim procesima

Princip rada AS–FLOT tehnologije zasniva se na separacionim procesima

Takođe jedna od karakteristika otpadne vode iz prehrambene industrije je česta promena temperature, pogotovo otpadne vode iz mesne industrije. U zavisnosti od zahtevanih izlaznih parametara u mogućnosti smo da ponudimo projektovanje, dostavu i montažu opreme ne samo za mehanički pred-tretman već i za biološko prečišćavanje otpadne vode. Biološki tretman otpadne vode je potrebno primeniti u slučajevima kada se prečišćena voda ispušta u prirodni recipijent. Sanitarno fekalna voda se ne podvrgava tretmanu na flotacijskoj jedinici već se nakon odgovarajućeg mehaničkog pred-tretmana direktno odvodi u PPOV.

Orbal Corp logo

ORBAL CORP d.o.o.
Tikveška 17, 11000 Beograd
T. +381 11 407 39 03
M. +381 63 618 107
M. +381 64 113 09 04
office@orbalcorp.com
www.orbalcorp.com