Connect with us
Novosti

Elektrode – podela prema nameni

Prema nameni elektrode se dele na: elektrode za zavarivanje, elektrode za navarivanje i elektrode za žlebljenje i rezanje.

  • elektrode za zavarivanje – moraju da imaju određene kako zavarivačke, tako i mehaničke osobine. Dakle, moraju dati zavar koji će imati odgovarajuću čvrstinu, izduženje i žilavost, pri čemu tvrdoća zavarenog spoja treba da bude što manja.
  • elektrode za navarivanje – upotrebljavaju se za navarivanje delova izloženih habanju. Zbog toga je potrebna visoka tvrdoća zavara. Najčešće se u ovu svrhu upotrebljavaju elektrode sa bazičnim oblogama. Zavari nemaju visoko izduženje i žilavost.
  • elektrode za žlebljenje i rezanje – upotrebljavaju se pri reparacijama ili za popravku zavarenih spojeva. Sadrže više organskih materijala od celulozne.

Prema vrsti osnovnog materijala za koji su namenjene, elektrode se dele na:

  • elektrode za zavarivanje nelegiranih i niskolegiranih čelika – ukoliko se zavaruju nelegirani čelici, elektrode mogu, u zavisnosti od kvaliteta zavara, imati bilo koji tip obloge. Prilikom zavarivanja niskolegiranih čelika, upotrebljavaju se elektrode uglavnom bazične obloge. Ove elektrode se upotrebljavaju za čelike koji su otporni na visoke temperature. Ovoj grupi pripadaju i elektrode namenjene za zavarivanje čelika otpornijih na atmosfersku i koroziju u morskoj vodi.
  • elektrode za zavarivanje visokolegiranih čelika – imaju oblogu bazičnog ili rutilnog tipa. Hemijski sastav metala dobijenog topljenjem tih elektroda, odgovara hemijskom sastavu žice upotrebljene za jezgro elektrode.
  • elektrode za zavarivanje sivog liva –za zavarivanje sivog liva upotrebljavaju se bazične elektrode sa jezgrom čiji čelik ima nizak sadržaj ugljenika. Čvrstoća spoja je visoka ali je česta pojava pukotina i onemogućena obrada
  1. bazične elektrode koje sadrže oko trećinu bakra i oko dve trećine nikla – tzv. elektrode monel. Spoj se dobro obrađuje, ačvrstoća mu je zadovoljavajuća
  2. nikl elektrode – jezgro od nikla. Obradivost i čvrstoća spoja su zadovoljavajuće
  3. elektrode sa jezgrom od 50% gvožđa i 50% nikla. Obloga je bazična. Obradivost spoja je približna kao kod moneleletroda, dok je čvrstoća veća, pa se zato češće upotrebljavaju nego elektrode monel.
  • elektrode za zavarivanje obojenih metala – koriste se za zavarivanje aluminijuma i njegovih legura. Jezgro im je od aluminijuma i obloga na bazi soli halogenih elemenata (zbog otklanjanja oksida aluminijuma). Elektrode za zavarivanje bakra imaju oblogu i jezgro od bakre ili neke bakarne legure, što zavisi od osnovnog materijala.

GEM TRADE logo

GEM Trade d.o.o.
Bele njive 35, 21000 Novi Sad
+381 21 6623 159, +381 21 452 844
Servis: Rade Končara 1, 21131 Petrovaradin
office@gemtradedoo.com
www.gemtradedoo.com